danhmat (03-07-2012), Giang Tiên (03-07-2012), Thanh Hậu (02-07-2012)