MEM (02-08-2012), romeo (02-08-2012), Thanh Hậu (02-08-2012)