DOHOANG (06-08-2012), Giang Tiên (06-08-2012), Thanh Hậu (06-08-2012)