MEM (03-10-2020), romeo (20-08-2012), Thanh Hậu (20-08-2012), trieuton (20-08-2012)