Chủ đề: Ngũ châu minh phổ

 1. Koala
  Avatar của Koala
  Ngũ Châu Minh Phổ:

  (40 câu nhịp 4)

  Lớp 1 (Dây Hò Nhất)

  1. (-) CỐNG XÊ (XANG) XANG XÊ LÍU (HÒ)LÀ HÒ LÀ XỰ XANG (XÊ)
  2. LÀ XANG XÊ (-) HÒ XÊ LÍU CỔNG (-)LIU Ú LIU (-)CỔNG TỒN CỐNG XÊ (XANG)
  3. TỒN (XANG) XANG HÒ LÍU (XỰ) XANG XỰ XANG (-) XANG HÒ XÊ LÍU (CỔNG)
  4. CỘNG TỒN LIU (Ú) XẢNG XẢNG Ú LIU (CỘNG) LÍU XỪ XANG (-) CỐNG TỒN LÍU LÍU (XÊ)
  5. LÀ XANG XÊ (-) HÒ XÊ LÍU CỔNG (-) LIU Ú LIU (-) Ú TỒN CỐNG XÊ (XANG)
  6. TỒN (CỐNG) LÍU LÍU CỔNG LÍU (XÊ) TỒN CỐNG LÍU LÍU (XÊ) LIU XỀ CỘNG TỒN (LIU)
  7. TỒN LIU Ú XÁNG (LIU) Ú LIU XÀNG LIU (Ú) XÀNG XÁNG XÁNG (Ú) TỒN XẾ XÁNG Ủ LIU (CỘNG)
  8. TỒN LIU LÍU LIU (XỀ) HÒ XỀ LIU CỘNG (-) XÀNG Ú LIU (-) CỘNG XỪ CỘNG TỒN LIU (Ú)

  Lớp 2 (Dây Hò Nhì)

  9. LIU OAN XỀ OAN (LIU) LIU XỪ (LIU) OAN LIU OAN (XỀ) HÒ XỀ LỈU LIU (OAN)
  10. OAN OAN LIU (XỀ) LỈU LIU OAN (-) HÒ LÍU OÁN (XÊ) HỌ XẾ XANG XƯ (HÒ)
  11. LIU XỆ LIU (-) XỰ XẾ XANG XƯ (HÒ) XƯ HÒ XÊ OÁN (LÍU) HÒ LÍU OÁN XÊ (XANG)
  12. XỰ XẾ XANG XƯ (HÒ) XẾ XANG XƯ XANG (-) LÍU LÍU XỪ LÍU OÁN (XÊ) HỌ XẾ XANG XƯ (HÒ)
  13. OAN XỨ XỪ XẢNG (XÊ) HÒ XƯ XẢNG XÊ (-) XẾ XỂ XƯ XẢNG (XÊ) HỌ XẾ HÒ PHÀN (HÒ)
  14. XỆ HÒ XỰ XẢNG (XÊ) LÍU OÁN XÊ XANG (XƯ) TỒN HÒ XẾ XANG XƯ (HÒ) TỒN HÒ XẾ XANG XƯ (XANG)
  15. XẢNG XANG XANG XƯ (XANG) XƯ HÒ XƯ XẾ XANG XƯ (XANG) XƯ HÒ XƯ XẢNG (XÊ) XẾ XÊ HỌ XẾ PHAN (HÒ)
  16. XƯ HÒ XẾ XỰ (HÒ) OAN LIU XỨ LIU OAN (XỀ) XẾ XÊ HÒ XỰ (XẢNG) XẾ HÒ XỀ OẠN (LIU)

  Lớp 3 (Dây Hò Ba)

  17. CỒNG CỐNG XỪ (-) XANG XÊ CỐNG XỪ (-) CỐNG XÊ XANG XÊ CỐNG (XỪ) XỪ XANG XÊ LÍU (CỐNG)
  18. CỐNG CỐNG HÒ (XỪ) XỪ XANG XÊ LÍU (CỐNG) XỪ XANG CỐNG LÍU (XÊ) CỐNG XÊ XANG XỰ (HÒ)
  19. CỐNG XÊ XANG XÊ CỐNG (HÒ) XỰ XANG HÒ XỰ (XANG) CỐNG XỪ XANG (XÊ) XÊ XANG CỐNG XÊ (XANG)
  20. XỪ XANG CỐNG LÍU (XÊ) CỐNG XÊ XANG XỰ (HÒ) XỨ XƯ HO XỨ HỌ (CỒNG) LIU XỀ CỘNG (LIU)
  21. XÀNG XỨ LỈU XỨ LIU (CỒNG) XỀ CỒNG LIU XỨ (-)XỨ LIU CỒNG XỨ (LIU) XỨ LIU CỘNG LIU (XỀ)
  22. Ú LIU (CỐNG) XỪ CỐNG LÍU CỐNG XÊ (XANG) XỪ XANG CỐNG LÍU LÍU (XÊ) XÀNG XÊ CỐNG CỒNG HÒ (XỰ)
  23. CỐNG XÊ XANG (XỪ) XỪ XANG XÊ XANG (CỐNG) CỐNG XỪ XANG (CỐNG) LIU Ú LIU CỐNG XÊ (XANG)
  24. XỪ XANG (CỐNG) LIU Ú LIU CỐNG XÊ (XANG) XÀNG CỐNG LÍU CỐNG XÊ (XANG) CỐNG LÍU XÊ (-)

  Lớp 4 (Dây Hò Tư Bắc Oán)

  25. XẾ XÁNG Ú (LIU) XỀ XÀNG XỪ (LIU) LIU PHAN LIU (-) XỀ Ú LIU (PHAN)
  26. LIU PHẠN LIU (XỀ) Ú LIU PHẠN (-) XỰ HỌ XỨ XƯ (HỌ) XỀ LIU XỨ (LIU)
  27. XỀ XÀNG XỪ (LIU) XỀ LIU LÍU OÁN (XÊ) HỌ XẾ XANG Ú (XỪ) XẾ XỪ XANG (XÊ)
  28. LÍU XƯ (LIU) XẾ XẾ XÁNG Ú (LIU) OAN OAN XỀ OAN (LIU) HÒ LIU XẾ XANG (LỊU) XỰ
  29. XỀ LIU XẾ XANG Ù (XANG) XỀ XẾ XẾ (XANG) XANG XỪ XẢNG XANG (-) XẢNG XÊ HÒ XẾ XANG (XỰ)
  30. XỰ HÒ XỰ XẢNG XÊ (-) HÒ XẾ XANG XỰ XƯ (-) XƯ HỌ XÊ LÍU (HÒ)HÒ PHÀN HỎ HO (-)
  31. XÊ XANG XƯ (LIU) OÁN Ú LIU (PHAN) LIU PHAN LIU (-) PHAN LIU PHAN LIU (XÊ)
  32. LIU XỪ LIU (-) PHAN LIU XỀ (-) LIU PHAN LIU PHAN (XỀ) XƯ HÒ XỀ XƯ (LIU)

  Lớp 5 (Hồi Cung Dây Hò)

  33. TỒN Ú LIU CỘNG (XỀ) HÒ (XỀ) LIU Ú LIU (CỘNG) XÀNG Ú LIU CỘNG (XỀ)
  34. XÀNG XỀ LIU CỘNG (-) TỒN CỘNG LIU XỀ (-) XỰ CỐNG LÍU LÍU (XÊ) LÍU LIU XỀ CỘNG (LIU)
  35. XÀNG LIU Ú XÁNG (LIU) TỒN LIU XÀNG LIU (CỘNG) XÀNG Ú LIU (-) CỘNG TỒN LIU (Ú)
  36. XÁNG XÁNG (PHÀN) PHÀN LIU Ú (-) XÀNG XÁNG XÁNG XÁNG (Ú) LIU Ú LIU PHẠN XÁNG (LIU)
  37. XÀNG LIU Ú XÁNG (LIU) TỒN Ú LIU (CỘNG) LIU Ú Ú LIU (CỘNG) LIU Ú LIU CỘNG LIU (XỀ)
  38. XÀNG XỀ LIU CỘNG (-) XỪ CỐNG LIU XỀ (-) XÀNG CỐNG LÍU LÍU (XÊ) XÀNG CỐNG LÍU XÊ XANG (XỰ)
  39. XỰ XỰ XANG HÒ XANG (XỰ) XỰ XỰ LÀ (HÒ) XANG XÊ CỐNG XÊ XANG (HÒ) PHÀN XANG HÒ XỰ (XANG)
  40. LÀ HÒ XANG CỐNG (XÊ) XANG LÍU XỰ XƯ (XỰ) TỒN LIU XÁNG Ú LIU (CỘNG) XÀNG LIU CỘNG TỒN XÊ (XANG)

  Bài này trở 5 dây nên gọi là ngũ châu, bản ký âm có nhiều chữ đờn rất lạ nên có trong tay cũng chưa chắc đờn hay ca được mà phải có bản thu âm bài đờn thì mới hy vọng nắm bắt được hơi của bài.

  Bài ký âm này ghi theo chữ đờn của nguyệt cầm nên có thể khác chút ít so với chữ đờn của guitar (chữ đờn của guitar thường nhiều hơn).

  Sẵn dịp, koala mời các bạn tham khảo bản lời ca của cố soạn giả Trần Ngọc Thạch

  Ngũ Châu Minh Phổ: Thú Cầm Ca

  1. (-) Lắng (tai) nghe (bài) Lưu Thủy thanh (cao)
  2. Ngày xưa (-) cung phím (-) tiền nhân truyền (lại) con cháu noi (theo)
  3. Cầm (ca) rỗi (điệu) nhịp nhàng (-) khoan thai thánh (thót)
  4. Cùng (nhau) so dây bắt (nhịp) ta họp mặt (-) vui thú cầm (ca)
  5. Mặc cho (-) nhân thế (-) đảo điên lừa (lọc) đổi trắng thay (đen)
  6. Ta (vẫn) họp mặt bạn thân (quen) quên việc (đời) quên cả thời (gian)
  7. (-) Ba (Nam) nối theo (-) chuyển chung êm (dịu)
  8. Năm cung (đàn) ra trăm điệu (-) không gian lắng (đọng) dìu dặt âm (thanh)
  9. (-) Những (khi) thảm (sầu) trỗi điệu Nam (Ai)
  10. Nghe u (hoài) đắng cay (-) tưởng (như) trăm nỗi đoạn (trường)
  11. Ai thấu (-) ai tường (-) quanhu74ng (khúc) âm điệu thê (lương)
  12. Nghe lạnh (lùng) gió sương (-) nỗi sầu (bi) vương vấn tâm (hồn)
  13. Đất trời (cũng) heo hon (-) tình khúc quê (hương) có những vui (buồn)
  14. Để cho (ta) giải bày tâm (sự) để nỗi (niềm) thương nhớ nhớ (thương)
  15. Nước non trải (mấy) ngàn năm (-) thăng trầm biến (đổi) vinh nhục đủ (đầy)
  16. Ai (nghe) cung điệu u (buồn) mà không động (lòng) yêu nước yêu (non)
  17. (-) Đổi (buồn) giải cung (sầu) trở qua Nam (Đảo)
  18. Âm điệu (buồn) chuyển sang huyên (náo) ơi quê (hương) giai điệu chan (hòa)
  19. Lẫn tiếng (đờn) tiếng nhịp song (loan) gặp nhau (đây) trỗi điệu ca (vang)
  20. Ca Bắc ca (Nam) ta quên chuyện (đời) quên phiền (muộn) và nỗi ưu (tư)
  21. Đời chỉ đẹp khi (còn) tiếng ca (-) Tiếng cung (thương) tiếng nhịp đề (huề)
  22. Tình (nghĩa) còn đến mai (sau) những phút (giây) bằng hữu tương (phùng)
  23. Mai (này) dẫu cho xa (cách) ta nhớ (những) ngày ấy tâm (giao)
  24. Nhớ chú (bác) và nhớ anh (em) nhớ tiếng (đờn) tiếng ca (-)
  25. (-) Còn (như) trong (-) nghiệp cầm (ca)
  26. Cũng có những (điều) xót xa (-) nhiều cảnh trái (ngang) đẩy đưa (-)
  27. (-) Đời nghệ (sĩ) khi tủi (nhục) khi vinh (quang)
  28. Lúc khổ (cực) lúc giàu (sang) nhiều hân (hoan) cũng nhiều bi (lụy)
  29. (-) Rồi (khi) đến lúc (-) tiếng tăm mai (một)
  30. Da nhăn (-) tóc bạc (-) ai có (còn) nhớ ai (-)
  31. (-) Phấn (son) điểm tô (-) che khuất da (mồi)
  32. Che khuất (-) da mồi (-) lệ thảm tuôn (tràn) lạt phấn phai (son)
  33. (-) Sau những (ngày) chật vật (-) sinh kế sinh (tồn)
  34. Sinh kế (-) sinh tồn (-) ta chỉ (còn) một thú cầm (ca)
  35. (-) Gác (lại) vui buồn gác (lại) sau tiếng song (loan)
  36. Sau tiếng (-) song loan (-) anh với (tôi) quên chuyện thế (gian)
  37. (-) Tiếng (nhạc) đã xô (giạt) tâm sự ê (chề)
  38. Ôi những tâm (sự) ê chề (-) ngày hôm (nay) ta vui đoàn (tụ)
  39. (-) Trên (đời) cuộc thăng (trầm) ai đã hơn (ai)
  40. Hãy nghe âm (thanh) trùng điệp (-) dây thân (ái) cùng giữ đến mai (sau)
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 3 Users Say Thank You to Koala For This Useful Post:

  Giang Tiên (16-04-2016), romeo (16-04-2016)

 3. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  Anh Koala, anh la có cái audio cho em nghe không ! Điệu bài bản này nghe lạ quá !
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following User Says Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

  romeo (16-04-2016)

 5. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc


  NGŨ CHÂU MINH PHỔ
  + Các bạn đang xem VIDEO trên website Cải Lương Số
  ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

  Thú Cầm Ca
  Tác giả: Trần Ngọc Thạch  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  Giang Tiên (16-04-2016), giaonguyentuong (18-12-2014), romeo (16-04-2016)

 7. Koala
  Avatar của Koala
  Thanks NP.

  @Hậu: bài này thuộc số những bài mới sáng tác sau này đó e.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following 3 Users Say Thank You to Koala For This Useful Post:

  romeo (16-04-2016)

 9. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  Cảm ơn anh Phúc và cảm ơn anh Koala, điệu này nghe audio rồi nhưng vẫn thấy lạ vì chưa nghe trong bất kì tuồng nào, hihi !
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

  giaonguyentuong (18-12-2014), romeo (16-04-2016)

 11. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi Thanh Hậu
  Cảm ơn anh Phúc và cảm ơn anh Koala, điệu này nghe audio rồi nhưng vẫn thấy lạ vì chưa nghe trong bất kì tuồng nào, hihi !
  Ngũ Châu Minh Phổ do ông Giáo Thinh sáng tác năm 1979 là một bản thuộc bài bản tài tử, không phải bài bản cải lương, do đó không có trong bất cứ tuồng (cải lương) nào.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  Giang Tiên (16-04-2016), romeo (16-04-2016)

ANH EM CHANNEL