bachquangtuan (01-11-2012), Duongtonhu (29-10-2012), Thanh Hậu (29-10-2012), Thuong Tran (29-10-2012)