DOHOANG (07-01-2013), MEM (05-01-2013), Thanh Hậu (05-01-2013)