romeo (09-09-2013), Thanh Hậu (09-09-2013), thành luân (08-09-2013)