romeo (02-10-2013), Tống Thành Tâm (02-10-2013), vonghia (03-12-2013)