Duongtonhu (13-02-2014), MEM (12-02-2014), romeo (12-02-2014), Tống Thành Tâm (28-04-2017)