DOHOANG (04-04-2014), romeo (04-04-2014), thành luân (04-04-2014)