DOHOANG (01-08-2014), MEM (01-08-2014), romeo (01-08-2014), thành luân (01-08-2014)