MEM (02-01-2016), romeo (02-01-2016), Thanh Hậu (03-01-2016)