Trang 1/33 1 2 3 4 5 11 ... CuốiCuối
 1. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  XUÂN TÌNH CHẤN
  48 câu nhịp tư hơi bắc
  (sao trích trong tập bản đờn của NS Trọng Khanh)

  1. (–) Tồn ú liu (CỐNG) liu ú liu (-) cộng cộng líu ( XỪ )
  2. Xang líu (XỪ) xang xê (-) xàng liu (-) cộng cộng xê (XÀNG)
  3. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) xang xự xang (HÒ)
  4. Tồn tan (TỊCH) tồn hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  5. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) xang xự xang (HÒ)
  6. Tồn tan (TỊCH) tồn hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  7. Tồn (XANG) cống xàng xê (CỐNG) liu ú liu (-) cộng cộng líu (XỪ)
  8. Xang líu (XỪ) xang xê (-) xàng liu (-) cộng cộng xê (XÀNG)
  9. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) xang xự xang (HÒ)
  10. Tồn tan (TỊCH) tồn hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  11. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) hò xê xang (XỰ)
  12. Hò xang (XỰ) xang xê líu (CỐNG) xàng liu (-) cộng cộng xê (XÀNG)
  13. Tồn liu (U) xán u liu (XỀ) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  14. Tồn liu xán (U) liu xề (-) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  15. (-) Tồn (U) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  16. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  17. (-) Tồn (U) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  18. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xê xang (XỪ) xang cống líu (XÊ)
  19. (-) Tồn (XÊ) xể xê (-) xê xê xang (XÊ)
  20. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  21. (-) Hò là (XỰ) xang líu (-) xự xang (XÊ)
  22. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) xê xang (XỰ) xang xê (-)
  23. (-) Ú liu (XỀ) phạn ú (-) xán tồn (LIU)
  24. Tồn tan (TỊCH) tồn liu (-) ú liu (PHẠN) xán liu (-)
  25. (-) Là (HÒ) là hò (-) là hò xự (XANG)
  26. Hò xê (-) xang xự (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  27. (-) Hò là (XỰ) xang líu (-) xự xang (XÊ)
  28. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  29. (-) Ú liu (XỀ) phạn ú (-) xán tồn (LIU)
  30. Tồn liu xán (U) liu xề (-) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  31. (-) Tồn (LIU) xế xán (-) u liu (XÀNG)
  32. Tồn liu (-) liu xàng (-) ú liu (XÀNG) tồn xàng liu (CỘNG)
  33. Ú liu (CỘNG) tồn cộng liu (U) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  34. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  35. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  36. Hò là (XỰ) xang xê líu (CỐNG) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  37. Tồn (XÀNG) xê cống (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  38. Tồn (XÀNG) xê cống (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  39. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang líu (-) xự xang (XÊ)
  40. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  41. (-) Tồn (LIU) xế xán (-) u liu (XÀNG)
  42. Xàng liu (-) liu xàng (-) liu liu (XÀNG) tồn xàng liu (CỘNG)
  43. Ú liu (CỘNG) tồn cộng liu (U) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  44. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  45. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  46. Hò là (XỰ) xang xê líu (CỐNG) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  47. Tồn (U) xán u liu (XỀ) ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU)
  48. Tồn liu xán (U) liu xề (-) ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU).

  Phân lớp:
  Lớp 1: từ câu 1 đến câu 14
  Lớp 2: từ câu 15 đến câu 30
  Lớp 3: từ câu 31 đến câu 40
  Lớp 4: từ câu 41 đến câu 48

  Lời ca đối chiếu bản đờn

  ÔNG TÔ HIẾN THÀNH
  Soạn lời: Trọng Khanh

  1. (-) Đời nhà (Lý) có (quan) Thái úy Tô Hiến (Thành)
  2. Là (người) cương trực thanh (liêm) một tay (ông) đã giữ vững sơn (hà)
  3. Khi vua (Lý) Anh Tông còn ngự (trị) ở phía (nam) có giặc Chiêm (Thành)
  4. Thường sang quấy (nhiễu) biên thùy (-) Tô Hiến (Thành) một trận đánh (tan)
  5. Giặc Ngưu (Thống) cùng Ai Lao phối (hợp) cũng thường (sang) xâm lấn cõi (bờ)
  6. Chúng cướp (phá) hoành hành (-) Tô Hiến Thành (lại) được lệnh thân (chinh)
  7. Một trận ra (quân) đã mang về chiến (thắng) từ đó nước (ta) vui hưởng thái (bình)
  8. Khắp triều (nội) đến thôn (lân) danh tiếng (ông) lừng lẫy xa (gần)
  9. Vua Lý Anh (Tông) bất ngờ ngọa (bệnh) năm bốn mươi (tuổi) nhà vua băng (hà)
  10. Để lại di (chiếu) cho Tô Hiến Thành (-) phò thái (tử) Long Cán nối (ngôi)
  11. Vợ vua Anh (Tông) là Đỗ thái (hậu) thấy Long (Cán) còn ấu thơ trẻ (dại)
  12. Sợ ngôi (trời) về tay người (khác) bà mới (bàn) với Thái úy họ (Tô)
  13. Hãy sửa (lại) di chiếu Tiên (hoàng) cho con (trưởng) là Long Sưởng lên (ngôi)
  14. Vì việc (nầy) chỉ có bà (-) và Tô Hiến (Thành) biết được mà (thôi)
  15. (-) Nhưng (Tô) Hiến (Thành) là người cương (trực)
  16. Cả triều (đều) nể phục (-) thì có lý (đâu) lại làm điều trái (đạo)
  17. (-) Thấy (không) thể (dùng) lời lay chuyển (được)
  18. Một vị (quan) chính trực (-) Đỗ thái (hậu) liền lập kế (mưu)
  19. (-) Truyền (mang) vàng (bạc) ngọc quý trân (châu)
  20. Sang nhà Thái (úy) họ Tô (-) để đút lót (cho) phu nhân Lã (thị)
  21. (-) Bà hy (vọng) kế (ấy) chắc sẽ thành (công)
  22. Nhưng sự (việc) diễn ra (-) trái với ý (bà) mong đợi thiết (tha)
  23. (-) Số (là) bà (Lã) thị phu (nhân)
  24. Biết tánh (chồng) thanh liêm (-) nhưng nể (lời) Thái hậu phải ráng (khuyên)
  25. (-) Tô Hiến (Thành) vừa tan (chầu) vế đến tư (dinh)
  26. Lã phu (nhân) mới lựa lời nói (thật) có báu (vật) của Thái hậu tặng (ban)
  27. Tô Hiến (Thành) thản nhiên hỏi (vợ) phẩm vật (gì) hãy mở ra (xem)
  28. Bạc vàng châu (báu) đầy rương (-) nhưng quan Thái (úy) không hề đá (động)
  29. (-) Ông hỏi (rằng) Thái hậu (có) truyền bảo gì (không)
  30. Phu nhân thành (thật) tỏ bày (-) những điều (mà) Thái hậu dự (mưu)
  31. (-) Ông nổi (cơn) thịnh (nộ) quát bảo vợ (rằng)
  32. Ta là (bậc) đại thần (-) được Tiên (vương) hết lòng tin (cậy)
  33. Ta phụng chỉ (phò) ấu chúa lên (ngôi) mà lại tham (vàng) làm điều phế (lập)
  34. Để tiếng (nhơ) mai hậu (-) thì mặt mũi (nào) dám gặp lại Tiên (vương)
  35. Khó mong lay (chuyển) vị quan cương (trực) nhưng Đỗ thái (hậu) vẫn chưa tuyệt (vọng)
  36. Bà cho (lệnh) mời quan Thái (úy) vào triều (nội) để bàn việc nối (ngôi)
  37. Quyết không (làm) điều phi nghĩa (-) không phụ (lời) úy thác của Tiên (vương)
  38. Ông liền (lập) Long Cán (-) lên ngôi (trời) lấy hiệu Lý Cao (Tông)
  39. Ấu (quân) lên ngôi còn trẻ (dại) Tô Hiến Thành (phải) nhiếp chính việc triều (trung)
  40. Tiếng cương (trực) thanh liêm (-) của ông vang (lừng) khắp cả nước (Nam)
  41. (-) Trải (qua) ba triều (vua) làm Tướng quốc đại (thần)
  42. Tuổi ông (cũng) đã già (-) mấy tháng (nay) Tô Hiến Thành lâm (bệnh)
  43. Thái hậu sai (ngài) Chính Sự Tham (Tri) là Vũ Tán (Đường) ngày đêm hầu (hạ)
  44. Một hôm Thái (hậu) thăm bệnh (-) hói quan Phụ (chính) rằng nếu chẳng (may)
  45. Ngài có qua (đời) ai lo quốc (sự) Tô Hiến (Thành) không hề do (dự)
  46. Tiến cử (quan) Gián nghị Trần Trung (Tá) là một vị (quan) chính trực thanh (liêm)
  47. Chớ (không) tiến cử Vũ Tán (Đường) là người cận (kề) hầu hạ thuốc (thang)
  48. Nhưng khi (ông) đã qua đời (-) lời nói trung (thành) Thái hậu chẳng nghe (theo).


  XUÂN TÌNH CHẤN
  48 Câu (4 Lớp)
  Hòa Tấu
  (Đờn Beat)

  -----o0o----
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (22-06-2016), Mekong (02-09-2016), Nguoi Sai Gon (15-07-2016), romeo (24-05-2016), SauLucBinh (04-09-2016)

 3. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Bạn nguyenphuc ơi ! Để làm quen đánh đàn với hơi bắc, bạn cho tôi xin bản đàn Xuân Tình Lớp 1 (đàn kìm). Xin cảm ơn nhiều.
  Nguyên văn bởi thaydat
  Bạn cứ viết cho tôi một số câu từ lòng bản (có mở rộng hoa lá cành). Chủ yếu là đàn đúng không cần hay. Đây là mục tiêu mà mình cần đạt. Rất mong bạn giúp, xin cảm ơn.
  XUÂN TÌNH CHẤN (LỚP 1)
  (14 câu nhịp tư hơi bắc, viết cho đàn kìm dây bắc oán)


  1. (-) Xàn ú liu (CỔNG)
  cống liu xừ ú líu (CỔNG) líu xàn xê cống liu ú líu (XỪ)

  2. Hò xan xự xan xê cống xê xan (XỰ) tồn xự xan xê "xàn cống líu ()"
  xàng liu xán u liu (CỘNG) liu xán u liu xàng liu cống liu ú liu cộng líu (XÀNG)
  3. Cổng cống hò cống xê (XAN) xê cống xê xan xự xan hò xan xê líu (XỰ)
  cồng liu u liu u xan () cống xan cống xê cống xê xan u xan (HÒ)
  4. Tồn liu xan u xan () xan u xan hò "liu xán u liu ú xán (HÒ)"
  tồn cống xê xan xự xan (HÒ) xan xê líu cống tồn cống xê (XANG)
  5. Hò xan xự hò cống xê (XAN) cống xê xan hò xan xê líu (XỰ)
  cồng liu u cồng u xan () xan cống líu xê xan xự xan (HÒ)
  6. Ú líu cống xan cống líu () xê xan xự xan hò "xàng xán là (HÒ)"
  tồn liu cống xê xan xự xan (HÒ) xan u xan cống tồn cống xê (XAN)
  7. Cổng cống tồn cống xê (XAN) hò xự xan cổng xàn xê (CỔNG)
  xàn cống liu xừ ú liu (CỔNG) líu xàn xê cống líu ú líu (XỪ)
  8. Cồng liu u cồng u xê xan (XỰ) líu xự xan xê "xan cống líu ()"
  tồn xán u liu (CỘNG) líu xàng xê cống liu ú liu (XÀNG)
  9. Cồng liu cồng cống xê (XAN) xê cống xê xan xự xan hò xan xê líu (XỰ)
  hò xan xự hò hò xự xan () xan cống líu xê xan xự xan (HÒ)
  10. Xàn líu cống xàn cống líu () xan xự xan hò "xê cống xê xan xự xan (HÒ)"
  tồn hò xê xan xự xan (HÒ) xan xê líu cống hò cống xê (XAN)
  11. Xế xán u xán liu u (XAN) tồn líu cống tồn xê cống xê xan (XỰ)
  xự xan tồn líu cống () xê xê xêo hò xê xan (XỰ)
  12. Cồng liu u cồng u xế xán (U) liu u xán xế líu xan xê (CỐNG)
  cống líu xừ ú líu (CỐNG) líu xan xê cống hò cống xê (XAN)
  13. Xế xán cộng xề cộng liu (U) xế xế xán u liu cộng liu (XỀ)
  xàng xề liu u xán u liu (PHẠN) liu xề liu phạn xán xàng xàng (LIU)
  14. Tồn liu xán cộng xề cộng liu (U) xán u liu xề "xàng cộng liu ú liu (XỀ)"
  xàng xề liu xán u liu (PHẠN) liu xề xàng xề phạn xán xàng (LIU).

  XUÂN TÌNH CHẤN
  Lớp 1 (14 câu)
  Hòa Tấu
  (Đờn Beat)

  -----o0o-----

  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (22-06-2016), romeo (24-05-2016)

 5. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Bản Xuân Tình đàn giòn chạy như Ông Ba Tu nghe đã thiệt.
  NP nâng cấp bản đàn Xuân Tình theo rơ Ông Ba Tu cho mình đi. Cảm ơn.
  OK chú, từ từ rồi cũng sẽ tới.
  Đợi có thời gian rảnh rỗi NP sẽ có bản Xuân Tình "nâng cấp" cho đờn kìm.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (24-05-2016)

 7. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Ông Ba Tu chạy chữ nghe hay quá. NP nghe và kí âm lại mấy láy đàn chạy của ổng để mình tập. Cảm ơn.
  Nguyên văn bởi thaydat
  Xuân Tình đàn giòn chạy như Ông Ba Tu nghe đã thiệt. NP nâng cấp bản đàn Xuân Tình theo rơ ông Ba Tu cho mình đi. Cảm ơn.
  XUÂN TÌNH (LỚP 1)
  (Ký âm chữ đờn kìm Ba Tu)

  1. (-) o Líu xàn xê (CỐNG) xàn cống tồn liu ủ ú líu () xàn líu cổng líu xàn cống ú líu (XỪ)
  2. Cồng liu u hò hò xan xê xan hò xan (XỰ) hò xự xan xê xan cống cống líu hò ú líu () xàng liu cộng o xàng xán u liu (CỘNG) xàng liu xán ú xán liu xàng liu xán cộng xê (XÀNG)
  3. Hò cống xan xự xan xê líu cống xê (XAN) cống hò ú líu xan xê xan hò (XỰ) xàng xan cống líu xàn cống () tồn líu cống líu xan xự líu ()
  4. Xế xan xan cống tồn ú líu cổng líu () xan xự líu “xàng xán xàng (LIU)” xàng xàng liu xan cống líu xê xan () hò xự xan xế xan líu xự xan xê líu cống xê (XAN)
  (còn tiếp)
  Nghe Ba Tu đờn minh họa
  XUÂN TÌNH
  Từ câu 1 đến câu 4
  (Độc tấu đờn kìm như ký âm trên)
  -----o0o-----

  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (22-06-2016), romeo (21-06-2016)

 9. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Chú thaydat ơi,
  Chú nghe cho thật kỹ audio clip Xuân Tình 4 câu độc tấu đờn kìm như ký âm trên, rồi nhìn bản đờn và tập đờn cho đúng y chang tiết tấu (tay tim) những đoạn đờn chuyền, đờn ngắt, ngưng, nghỉ... thì mới đúng nhịp, và phải đờn đúng như vậy thì NP mới có thể viết tiếp được. Nếu đờn không đúng cách tiết tấu (tay tim) như trong clip thì người ta gọi là "tẩu hỏa nhập ma", hư nhịp hết và sẽ rất khó mà canh giữ nhịp sau này.
  Cố gắng lắng nghe cho thật kỹ. Vì chú muốn "nâng cấp" bản đờn theo ông Ba Tu thì phải ráng hết mình.
  Ông Ba Tu là danh cầm nên ổng đờn biểu diễn (clip trên là ổng đờn biểu diễn) với chữ đờn và nhịp nhàng mắc mỏ. Muốn theo ổng thì phải ráng hết sức cố gắng.
  Nếu đờn chữ đờn "thường thường bậc trung" như Huỳnh Tuấn, Phan Thanh Phong, Văn Môn v.v... thì dễ hơn.
  Chú mà đờn được bản Xuân Tình nầy thì sẽ quen rơ của ông Ba Tu, sau đó học theo ông ấy sẽ dễ dàng hơn.
  Vạn sự khởi đầu nan. Nhưng trước khó sau dễ. Có công mài sắt có ngày nên kim.
  Chú ráng luyện được như NP thì muốn đờn giống ai cũng được hết, không khó (chỉ ngồi nghe rồi ghi ký âm lại và đờn theo dễ dàng).
  Nhưng muốn thành nhạc sĩ thì nên luyện rơ riêng của chính mình, không rập khuông theo ai. Hồi trước 1975, mỗi nhạc sĩ đều có rơ đờn riêng của chính họ, cho nên nghe sơ qua là biết ai đờn liền, không thể lẫn lộn.
  Chú thaydat muốn "đại nhảy vọt" theo ông Ba Tu, nhưng nội công và công lực chưa đủ, không biết có "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên..." theo ổng nổi hay không đây!!!
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (22-06-2016), romeo (21-06-2016)

 11. thaydat
  Avatar của thaydat
  NP kí âm lại quá chính xác. Khâm phục.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (21-06-2016)

 13. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  NP kí âm lại quá chính xác. Khâm phục.
  Nghe rồi ghi lại cũng không có gì khó lắm. Nhưng chú mới học đờn, còn ông Ba Tu là danh cầm với tay nghề điêu luyện trên 60 năm. Chỉ e rằng chú không đủ công lực thể hiện chữ đờn của ổng mà lại bị tẩu hỏa nhập ma vì lối đờn mắc mỏ. Cho nên viết bản đờn đơn giản để dễ lãnh hội vả đi chơi với người ta. Thà đờn bỉnh thường mà chơi được còn hơn đờn độc mà hư nát bản đờn, không chơi được với ai. Trong hai cái phải chọn cái khả thi.
  Như chú thấy đó, biết bao người đờn kìm mà có đởn được chữ đờn y như ông Ba Tu đâu. Cho nên không nhất thiết phải đờn rập khuông (copy) chữ đờn của ông Ba Tu, mà yêu cầu chính là phải đờn đúng bản, đúng điệu. Rất nhiều người chỉ đờn chữ lai rai, rơi rơi mà vẫn hay, đờn kìm đâu cần phải chạy chữ để chạy đua với guitar. Mỗi nhạc cụ có lối tiết tấu và sắc thái riêng.
  Hơn nữa nhiều người bình luận ông Ba Tu và hầu hết nhạc sĩ hiện nay đờn không tôn trọng thang âm, làm mất đặc tính nền nhạc ngũ âm cổ truyền.
  Nếu chú nghe cố nhạc sĩ Năm Vinh đờn Xuân Tình sẽ thấy ông Năm Vinh tuyệt đối tôn trọng nguyên tắc căn bản về thang âm ngũ cung trong các bản đờn mà tiền nhân đã sáng tác và lưu truyền.
  Thà rằng sáng tác ra bản đờn mới chứ không nên sửa bản đờn của thầy tổ.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 14. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (21-06-2016)

 15. thaydat
  Avatar của thaydat
  Mình vô facebook có video clip của Anh Hoang Do Nguyen ảnh đàn Văn Thiên Tường Lớp Dựng dây Tố Lan Ảnh nhờ anh em góp ý dùm mà mình không biết làm sao đưa lên đây cho NP nghe để góp ý dùm ảnh
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 16. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (21-06-2016)

 17. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Chú cho cái link của facebook đó, chiều đi làm về NP sẽ lấy đưa vô đây.
  Ông Nguyễn Vĩnh Bảo cũng có đờn Lớp Dựng Văn Thiên Tường dây Tố Lan.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 18. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (21-06-2016)

 19. thaydat
  Avatar của thaydat
  Mình vào google để hỏi cách lấy clip đàn ở facebook đó về máy tính hiện tại có clip ấy và lưu nó ở download.Khi bấm chuột thì clip đó hiện lên đàn. Khi copy đưa vào đây dán không được.NP có thể chỉ cách đưa video clip ấy lên cho NP nghe xem?
  Cái link facebook đó clip đàn ấy qua 2 ngày rồi nên lui lại nhiều lắm không biết NP kiếm có được k?
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 20. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (21-06-2016)

Trang 1/33 1 2 3 4 5 11 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL