Trang 11/33 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 ... CuốiCuối
 1. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  XUÂN TÌNH CHẤN
  48 câu nhịp tư hơi bắc
  (sao trích trong tập bản đờn của NS Trọng Khanh)

  1. (–) Tồn ú liu (CỐNG) liu ú liu (-) cộng cộng líu ( XỪ )
  2. Xang líu (XỪ) xang xê (-) xàng liu (-) cộng cộng xê (XÀNG)
  3. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) xang xự xang (HÒ)
  4. Tồn tan (TỊCH) tồn hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  5. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) xang xự xang (HÒ)
  6. Tồn tan (TỊCH) tồn hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  7. Tồn (XANG) cống xàng xê (CỐNG) liu ú liu (-) cộng cộng líu (XỪ)
  8. Xang líu (XỪ) xang xê (-) xàng liu (-) cộng cộng xê (XÀNG)
  9. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) xang xự xang (HÒ)
  10. Tồn tan (TỊCH) tồn hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  11. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) hò xê xang (XỰ)
  12. Hò xang (XỰ) xang xê líu (CỐNG) xàng liu (-) cộng cộng xê (XÀNG)
  13. Tồn liu (U) xán u liu (XỀ) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  14. Tồn liu xán (U) liu xề (-) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  15. (-) Tồn (U) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  16. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  17. (-) Tồn (U) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  18. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xê xang (XỪ) xang cống líu (XÊ)
  19. (-) Tồn (XÊ) xể xê (-) xê xê xang (XÊ)
  20. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  21. (-) Hò là (XỰ) xang líu (-) xự xang (XÊ)
  22. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) xê xang (XỰ) xang xê (-)
  23. (-) Ú liu (XỀ) phạn ú (-) xán tồn (LIU)
  24. Tồn tan (TỊCH) tồn liu (-) ú liu (PHẠN) xán liu (-)
  25. (-) Là (HÒ) là hò (-) là hò xự (XANG)
  26. Hò xê (-) xang xự (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  27. (-) Hò là (XỰ) xang líu (-) xự xang (XÊ)
  28. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  29. (-) Ú liu (XỀ) phạn ú (-) xán tồn (LIU)
  30. Tồn liu xán (U) liu xề (-) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  31. (-) Tồn (LIU) xế xán (-) u liu (XÀNG)
  32. Tồn liu (-) liu xàng (-) ú liu (XÀNG) tồn xàng liu (CỘNG)
  33. Ú liu (CỘNG) tồn cộng liu (U) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  34. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  35. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  36. Hò là (XỰ) xang xê líu (CỐNG) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  37. Tồn (XÀNG) xê cống (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  38. Tồn (XÀNG) xê cống (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  39. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang líu (-) xự xang (XÊ)
  40. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  41. (-) Tồn (LIU) xế xán (-) u liu (XÀNG)
  42. Xàng liu (-) liu xàng (-) liu liu (XÀNG) tồn xàng liu (CỘNG)
  43. Ú liu (CỘNG) tồn cộng liu (U) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  44. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  45. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  46. Hò là (XỰ) xang xê líu (CỐNG) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  47. Tồn (U) xán u liu (XỀ) ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU)
  48. Tồn liu xán (U) liu xề (-) ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU).

  Phân lớp:
  Lớp 1: từ câu 1 đến câu 14
  Lớp 2: từ câu 15 đến câu 30
  Lớp 3: từ câu 31 đến câu 40
  Lớp 4: từ câu 41 đến câu 48

  Lời ca đối chiếu bản đờn

  ÔNG TÔ HIẾN THÀNH
  Soạn lời: Trọng Khanh

  1. (-) Đời nhà (Lý) có (quan) Thái úy Tô Hiến (Thành)
  2. Là (người) cương trực thanh (liêm) một tay (ông) đã giữ vững sơn (hà)
  3. Khi vua (Lý) Anh Tông còn ngự (trị) ở phía (nam) có giặc Chiêm (Thành)
  4. Thường sang quấy (nhiễu) biên thùy (-) Tô Hiến (Thành) một trận đánh (tan)
  5. Giặc Ngưu (Thống) cùng Ai Lao phối (hợp) cũng thường (sang) xâm lấn cõi (bờ)
  6. Chúng cướp (phá) hoành hành (-) Tô Hiến Thành (lại) được lệnh thân (chinh)
  7. Một trận ra (quân) đã mang về chiến (thắng) từ đó nước (ta) vui hưởng thái (bình)
  8. Khắp triều (nội) đến thôn (lân) danh tiếng (ông) lừng lẫy xa (gần)
  9. Vua Lý Anh (Tông) bất ngờ ngọa (bệnh) năm bốn mươi (tuổi) nhà vua băng (hà)
  10. Để lại di (chiếu) cho Tô Hiến Thành (-) phò thái (tử) Long Cán nối (ngôi)
  11. Vợ vua Anh (Tông) là Đỗ thái (hậu) thấy Long (Cán) còn ấu thơ trẻ (dại)
  12. Sợ ngôi (trời) về tay người (khác) bà mới (bàn) với Thái úy họ (Tô)
  13. Hãy sửa (lại) di chiếu Tiên (hoàng) cho con (trưởng) là Long Sưởng lên (ngôi)
  14. Vì việc (nầy) chỉ có bà (-) và Tô Hiến (Thành) biết được mà (thôi)
  15. (-) Nhưng (Tô) Hiến (Thành) là người cương (trực)
  16. Cả triều (đều) nể phục (-) thì có lý (đâu) lại làm điều trái (đạo)
  17. (-) Thấy (không) thể (dùng) lời lay chuyển (được)
  18. Một vị (quan) chính trực (-) Đỗ thái (hậu) liền lập kế (mưu)
  19. (-) Truyền (mang) vàng (bạc) ngọc quý trân (châu)
  20. Sang nhà Thái (úy) họ Tô (-) để đút lót (cho) phu nhân Lã (thị)
  21. (-) Bà hy (vọng) kế (ấy) chắc sẽ thành (công)
  22. Nhưng sự (việc) diễn ra (-) trái với ý (bà) mong đợi thiết (tha)
  23. (-) Số (là) bà (Lã) thị phu (nhân)
  24. Biết tánh (chồng) thanh liêm (-) nhưng nể (lời) Thái hậu phải ráng (khuyên)
  25. (-) Tô Hiến (Thành) vừa tan (chầu) vế đến tư (dinh)
  26. Lã phu (nhân) mới lựa lời nói (thật) có báu (vật) của Thái hậu tặng (ban)
  27. Tô Hiến (Thành) thản nhiên hỏi (vợ) phẩm vật (gì) hãy mở ra (xem)
  28. Bạc vàng châu (báu) đầy rương (-) nhưng quan Thái (úy) không hề đá (động)
  29. (-) Ông hỏi (rằng) Thái hậu (có) truyền bảo gì (không)
  30. Phu nhân thành (thật) tỏ bày (-) những điều (mà) Thái hậu dự (mưu)
  31. (-) Ông nổi (cơn) thịnh (nộ) quát bảo vợ (rằng)
  32. Ta là (bậc) đại thần (-) được Tiên (vương) hết lòng tin (cậy)
  33. Ta phụng chỉ (phò) ấu chúa lên (ngôi) mà lại tham (vàng) làm điều phế (lập)
  34. Để tiếng (nhơ) mai hậu (-) thì mặt mũi (nào) dám gặp lại Tiên (vương)
  35. Khó mong lay (chuyển) vị quan cương (trực) nhưng Đỗ thái (hậu) vẫn chưa tuyệt (vọng)
  36. Bà cho (lệnh) mời quan Thái (úy) vào triều (nội) để bàn việc nối (ngôi)
  37. Quyết không (làm) điều phi nghĩa (-) không phụ (lời) úy thác của Tiên (vương)
  38. Ông liền (lập) Long Cán (-) lên ngôi (trời) lấy hiệu Lý Cao (Tông)
  39. Ấu (quân) lên ngôi còn trẻ (dại) Tô Hiến Thành (phải) nhiếp chính việc triều (trung)
  40. Tiếng cương (trực) thanh liêm (-) của ông vang (lừng) khắp cả nước (Nam)
  41. (-) Trải (qua) ba triều (vua) làm Tướng quốc đại (thần)
  42. Tuổi ông (cũng) đã già (-) mấy tháng (nay) Tô Hiến Thành lâm (bệnh)
  43. Thái hậu sai (ngài) Chính Sự Tham (Tri) là Vũ Tán (Đường) ngày đêm hầu (hạ)
  44. Một hôm Thái (hậu) thăm bệnh (-) hói quan Phụ (chính) rằng nếu chẳng (may)
  45. Ngài có qua (đời) ai lo quốc (sự) Tô Hiến (Thành) không hề do (dự)
  46. Tiến cử (quan) Gián nghị Trần Trung (Tá) là một vị (quan) chính trực thanh (liêm)
  47. Chớ (không) tiến cử Vũ Tán (Đường) là người cận (kề) hầu hạ thuốc (thang)
  48. Nhưng khi (ông) đã qua đời (-) lời nói trung (thành) Thái hậu chẳng nghe (theo).


  XUÂN TÌNH CHẤN
  48 Câu (4 Lớp)
  Hòa Tấu
  (Đờn Beat)

  -----o0o----
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (22-06-2016), Mekong (02-09-2016), Nguoi Sai Gon (15-07-2016), romeo (24-05-2016), SauLucBinh (04-09-2016)

 3. BichNuong
  Avatar của BichNuong
  Vậy là chị đoán cũng gần đúng hết, chỉ là xưa nay thấy NP gọi là ông cậu nhưng cứ nghĩ là vai cậu, gọi ông cậu do cao tuổi, giờ mới biết là vai ông nên gọi là ông cậu. Năm 82 chị cũng có mặt ở Xuyên mộc.
  Học đàn từ nhỏ là phải do mình tự mò, tự tập đàn nhiều, chứ không được o bế như anh thaydat đâu, héng NP héng.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 2 Users Say Thank You to BichNuong For This Useful Post:

  romeo (04-09-2016), SauLucBinh (04-09-2016)

 5. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi BichNuong
  Vậy là chị đoán cũng gần đúng hết, chỉ là xưa nay thấy NP gọi là ông cậu nhưng cứ nghĩ là vai cậu, gọi ông cậu do cao tuổi, giờ mới biết là vai ông nên gọi là ông cậu. Năm 82 chị cũng có mặt ở Xuyên mộc.
  Học đàn từ nhỏ là phải do mình tự mò, tự tập đàn nhiều, chứ không được o bế như anh thaydat đâu, héng NP héng.
  Chị ơi,
  Chị đã đoán ra sao mà gần đúng, kể cho em nghe với.
  Năm 82 (chưa có em) chị cũng có mặt ở Xuyên Mộc là đi thăm nuôi bác trai đó hả chị. Vậy bác trai ở Phân khu nào của Trại Xuyên Mộc?
  Dạ chị nói đúng, học đàn từ nhỏ là do mình phải tự mò, tự tập là chính, vì người dạy không có nhiều thời gian ngồi dẫn ngón cho học trò hoài được.
  Ở đây (topic này) chị em mình "từa lưa", chuyện không đụng chạm, không mích lòng ai... chắc được mà không bị "vạt mỏ" héng chị héng.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (04-09-2016), SauLucBinh (04-09-2016)

 7. romeo
  Avatar của romeo
  Ai dám "vạt mỏ" 2 chị em dễ thương của tui vậy?
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following 3 Users Say Thank You to romeo For This Useful Post:

  nguyenhoangtuan (04-09-2016), nguyenphuc (04-09-2016), SauLucBinh (04-09-2016)

 9. BichNuong
  Avatar của BichNuong
  Tại vì chị nghe em nói ông cậu cưu mang em từ tấm bé mà không thấy nhắc tới ba mẹ nên chị đoán ba mẹ em đã mất hoặc trên đường vượt biển hoặc trong trại cải tạo. Chị đi thăm ông ngoại chị ở Xuyên mộc, ông là tù chính trị chứ không phải tù cải tạo nên chắc không bị giam cùng chỗ với ông cậu của em. Còn ba chị thì là sĩ quan kỹ thuật nên bị giam cùng với các bác sĩ, nha sĩ quân y ở tây ninh đến năm 78 được thả về rồi. Ba của em từ ngoài bắc vào nam chắc cũng có qua trại Hàm tân trước khi được thả về.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following 3 Users Say Thank You to BichNuong For This Useful Post:

  nguyenphuc (04-09-2016), romeo (04-09-2016), SauLucBinh (04-09-2016)

 11. SauLucBinh
  Avatar của SauLucBinh
  2 từ "Vạt mỏ" của NP ở chên Sáu thấy bình thường! Còn của Ro sao nó thấy ê ê ta?!
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following User Says Thank You to SauLucBinh For This Useful Post:

  romeo (04-09-2016)

 13. romeo
  Avatar của romeo
  Anh Sáu nói vậy là ý gì hả?
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 14. The Following 2 Users Say Thank You to romeo For This Useful Post:

  nguyenhoangtuan (04-09-2016), SauLucBinh (04-09-2016)

 15. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi BichNuong
  Tại vì chị nghe em nói ông cậu cưu mang em từ tấm bé mà không thấy nhắc tới ba mẹ nên chị đoán ba mẹ em đã mất hoặc trên đường vượt biển hoặc trong trại cải tạo. Chị đi thăm ông ngoại chị ở Xuyên mộc, ông là tù chính trị chứ không phải tù cải tạo nên chắc không bị giam cùng chỗ với ông cậu của em. Còn ba chị thì là sĩ quan kỹ thuật nên bị giam cùng với các bác sĩ, nha sĩ quân y ở tây ninh đến năm 78 được thả về rồi. Ba của em từ ngoài bắc vào nam chắc cũng có qua trại Hàm tân trước khi được thả về.
  Em nghe ông cậu nói ở Trại Xuyên Mộc (và những Trại khác cũng vậy), tù sĩ quan VNCH và tù chính trị cùng bị giam chung Trại nhưng khác Đội, khác buồng giam. Giờ ra ngoài "lao động" hoặc sinh hoạt vẫn lén lút tiếp xúc nói chuyện với nhau được. Cục Quản lý trại giam không có phân riêng tù sĩ quan và tù chính trị ở riêng Trại.
  Dạ nghe ông cậu nói ba em lúc chuyển Trại từ ngoài bắc vào nam cũng qua Trại "trung chuyển (chờ thả)" Z.30A ở Hàm Tân.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 16. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (04-09-2016)

 17. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi SauLucBinh
  2 từ "Vạt mỏ" của NP ở chên Sáu thấy bình thường! Còn của Ro sao nó thấy ê ê ta?!
  Hihi... từ "vạt mỏ" là do NP chôm được của chị Bích bên topic (nhà) của chị Suka.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 18. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (04-09-2016), SauLucBinh (04-09-2016)

 19. BichNuong
  Avatar của BichNuong
  Sáu nói bị ê ê cái mỏ có ý là Sáu sắp bị Ro "vạt mỏ" á. NP nói là bị "mẫu hậu" tề mỏ nên chị diễn nôm ra thành vạt mỏ cho dễ hiểu vì thời nay không mấy ai dùng chữ "tề" trong "tu, tề, trị, bình" héng NP.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 20. The Following User Says Thank You to BichNuong For This Useful Post:

  romeo (04-09-2016)

 21. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi BichNuong
  Chị đi thăm ông ngoại chị ở Xuyên mộc, ông là tù chính trị chứ không phải tù cải tạo nên chắc không bị giam cùng chỗ với ông cậu của em.
  Vậy chắc Ông (ngoại của chị) ở Khu A Xuyên Mộc, chung với các ông Hồ Hữu Tường, Nguyễn Mạnh Côn, Duyên Anh v.v...
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 22. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (04-09-2016)

Trang 11/33 ĐầuĐầu ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL