Trang 26/33 ĐầuĐầu ... 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... CuốiCuối
 1. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  XUÂN TÌNH CHẤN
  48 câu nhịp tư hơi bắc
  (sao trích trong tập bản đờn của NS Trọng Khanh)

  1. (–) Tồn ú liu (CỐNG) liu ú liu (-) cộng cộng líu ( XỪ )
  2. Xang líu (XỪ) xang xê (-) xàng liu (-) cộng cộng xê (XÀNG)
  3. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) xang xự xang (HÒ)
  4. Tồn tan (TỊCH) tồn hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  5. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) xang xự xang (HÒ)
  6. Tồn tan (TỊCH) tồn hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  7. Tồn (XANG) cống xàng xê (CỐNG) liu ú liu (-) cộng cộng líu (XỪ)
  8. Xang líu (XỪ) xang xê (-) xàng liu (-) cộng cộng xê (XÀNG)
  9. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) xang xự xang (HÒ)
  10. Tồn tan (TỊCH) tồn hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  11. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) hò xê xang (XỰ)
  12. Hò xang (XỰ) xang xê líu (CỐNG) xàng liu (-) cộng cộng xê (XÀNG)
  13. Tồn liu (U) xán u liu (XỀ) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  14. Tồn liu xán (U) liu xề (-) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  15. (-) Tồn (U) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  16. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  17. (-) Tồn (U) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  18. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xê xang (XỪ) xang cống líu (XÊ)
  19. (-) Tồn (XÊ) xể xê (-) xê xê xang (XÊ)
  20. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  21. (-) Hò là (XỰ) xang líu (-) xự xang (XÊ)
  22. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) xê xang (XỰ) xang xê (-)
  23. (-) Ú liu (XỀ) phạn ú (-) xán tồn (LIU)
  24. Tồn tan (TỊCH) tồn liu (-) ú liu (PHẠN) xán liu (-)
  25. (-) Là (HÒ) là hò (-) là hò xự (XANG)
  26. Hò xê (-) xang xự (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  27. (-) Hò là (XỰ) xang líu (-) xự xang (XÊ)
  28. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  29. (-) Ú liu (XỀ) phạn ú (-) xán tồn (LIU)
  30. Tồn liu xán (U) liu xề (-) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  31. (-) Tồn (LIU) xế xán (-) u liu (XÀNG)
  32. Tồn liu (-) liu xàng (-) ú liu (XÀNG) tồn xàng liu (CỘNG)
  33. Ú liu (CỘNG) tồn cộng liu (U) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  34. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  35. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  36. Hò là (XỰ) xang xê líu (CỐNG) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  37. Tồn (XÀNG) xê cống (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  38. Tồn (XÀNG) xê cống (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  39. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang líu (-) xự xang (XÊ)
  40. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  41. (-) Tồn (LIU) xế xán (-) u liu (XÀNG)
  42. Xàng liu (-) liu xàng (-) liu liu (XÀNG) tồn xàng liu (CỘNG)
  43. Ú liu (CỘNG) tồn cộng liu (U) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  44. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  45. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  46. Hò là (XỰ) xang xê líu (CỐNG) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  47. Tồn (U) xán u liu (XỀ) ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU)
  48. Tồn liu xán (U) liu xề (-) ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU).

  Phân lớp:
  Lớp 1: từ câu 1 đến câu 14
  Lớp 2: từ câu 15 đến câu 30
  Lớp 3: từ câu 31 đến câu 40
  Lớp 4: từ câu 41 đến câu 48

  Lời ca đối chiếu bản đờn

  ÔNG TÔ HIẾN THÀNH
  Soạn lời: Trọng Khanh

  1. (-) Đời nhà (Lý) có (quan) Thái úy Tô Hiến (Thành)
  2. Là (người) cương trực thanh (liêm) một tay (ông) đã giữ vững sơn (hà)
  3. Khi vua (Lý) Anh Tông còn ngự (trị) ở phía (nam) có giặc Chiêm (Thành)
  4. Thường sang quấy (nhiễu) biên thùy (-) Tô Hiến (Thành) một trận đánh (tan)
  5. Giặc Ngưu (Thống) cùng Ai Lao phối (hợp) cũng thường (sang) xâm lấn cõi (bờ)
  6. Chúng cướp (phá) hoành hành (-) Tô Hiến Thành (lại) được lệnh thân (chinh)
  7. Một trận ra (quân) đã mang về chiến (thắng) từ đó nước (ta) vui hưởng thái (bình)
  8. Khắp triều (nội) đến thôn (lân) danh tiếng (ông) lừng lẫy xa (gần)
  9. Vua Lý Anh (Tông) bất ngờ ngọa (bệnh) năm bốn mươi (tuổi) nhà vua băng (hà)
  10. Để lại di (chiếu) cho Tô Hiến Thành (-) phò thái (tử) Long Cán nối (ngôi)
  11. Vợ vua Anh (Tông) là Đỗ thái (hậu) thấy Long (Cán) còn ấu thơ trẻ (dại)
  12. Sợ ngôi (trời) về tay người (khác) bà mới (bàn) với Thái úy họ (Tô)
  13. Hãy sửa (lại) di chiếu Tiên (hoàng) cho con (trưởng) là Long Sưởng lên (ngôi)
  14. Vì việc (nầy) chỉ có bà (-) và Tô Hiến (Thành) biết được mà (thôi)
  15. (-) Nhưng (Tô) Hiến (Thành) là người cương (trực)
  16. Cả triều (đều) nể phục (-) thì có lý (đâu) lại làm điều trái (đạo)
  17. (-) Thấy (không) thể (dùng) lời lay chuyển (được)
  18. Một vị (quan) chính trực (-) Đỗ thái (hậu) liền lập kế (mưu)
  19. (-) Truyền (mang) vàng (bạc) ngọc quý trân (châu)
  20. Sang nhà Thái (úy) họ Tô (-) để đút lót (cho) phu nhân Lã (thị)
  21. (-) Bà hy (vọng) kế (ấy) chắc sẽ thành (công)
  22. Nhưng sự (việc) diễn ra (-) trái với ý (bà) mong đợi thiết (tha)
  23. (-) Số (là) bà (Lã) thị phu (nhân)
  24. Biết tánh (chồng) thanh liêm (-) nhưng nể (lời) Thái hậu phải ráng (khuyên)
  25. (-) Tô Hiến (Thành) vừa tan (chầu) vế đến tư (dinh)
  26. Lã phu (nhân) mới lựa lời nói (thật) có báu (vật) của Thái hậu tặng (ban)
  27. Tô Hiến (Thành) thản nhiên hỏi (vợ) phẩm vật (gì) hãy mở ra (xem)
  28. Bạc vàng châu (báu) đầy rương (-) nhưng quan Thái (úy) không hề đá (động)
  29. (-) Ông hỏi (rằng) Thái hậu (có) truyền bảo gì (không)
  30. Phu nhân thành (thật) tỏ bày (-) những điều (mà) Thái hậu dự (mưu)
  31. (-) Ông nổi (cơn) thịnh (nộ) quát bảo vợ (rằng)
  32. Ta là (bậc) đại thần (-) được Tiên (vương) hết lòng tin (cậy)
  33. Ta phụng chỉ (phò) ấu chúa lên (ngôi) mà lại tham (vàng) làm điều phế (lập)
  34. Để tiếng (nhơ) mai hậu (-) thì mặt mũi (nào) dám gặp lại Tiên (vương)
  35. Khó mong lay (chuyển) vị quan cương (trực) nhưng Đỗ thái (hậu) vẫn chưa tuyệt (vọng)
  36. Bà cho (lệnh) mời quan Thái (úy) vào triều (nội) để bàn việc nối (ngôi)
  37. Quyết không (làm) điều phi nghĩa (-) không phụ (lời) úy thác của Tiên (vương)
  38. Ông liền (lập) Long Cán (-) lên ngôi (trời) lấy hiệu Lý Cao (Tông)
  39. Ấu (quân) lên ngôi còn trẻ (dại) Tô Hiến Thành (phải) nhiếp chính việc triều (trung)
  40. Tiếng cương (trực) thanh liêm (-) của ông vang (lừng) khắp cả nước (Nam)
  41. (-) Trải (qua) ba triều (vua) làm Tướng quốc đại (thần)
  42. Tuổi ông (cũng) đã già (-) mấy tháng (nay) Tô Hiến Thành lâm (bệnh)
  43. Thái hậu sai (ngài) Chính Sự Tham (Tri) là Vũ Tán (Đường) ngày đêm hầu (hạ)
  44. Một hôm Thái (hậu) thăm bệnh (-) hói quan Phụ (chính) rằng nếu chẳng (may)
  45. Ngài có qua (đời) ai lo quốc (sự) Tô Hiến (Thành) không hề do (dự)
  46. Tiến cử (quan) Gián nghị Trần Trung (Tá) là một vị (quan) chính trực thanh (liêm)
  47. Chớ (không) tiến cử Vũ Tán (Đường) là người cận (kề) hầu hạ thuốc (thang)
  48. Nhưng khi (ông) đã qua đời (-) lời nói trung (thành) Thái hậu chẳng nghe (theo).


  XUÂN TÌNH CHẤN
  48 Câu (4 Lớp)
  Hòa Tấu
  (Đờn Beat)

  -----o0o----
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (22-06-2016), Mekong (02-09-2016), Nguoi Sai Gon (15-07-2016), romeo (24-05-2016), SauLucBinh (04-09-2016)

 3. BichNuong
  Avatar của BichNuong
  Còn làm việc chưa xong chứ đi ngủ gì giờ này đâu anh thaydat. Anh thaydat đừng lo, "mẫu hậu" của NP đã nói đôi khi trong cuộc sống cần những khoảng lặng, trong bản đàn nhiều khi cũng có khoảng lặng, thấy có nhiều anh em hóa giải rồi mà, mình hóa giải chi nữa lỡ không giúp được gì còn từa lưa thêm thì sao.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following User Says Thank You to BichNuong For This Useful Post:

  romeo (20-09-2016)

 5. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi BichNuong
  Còn làm việc chưa xong chứ đi ngủ gì giờ này đâu anh thaydat. Anh thaydat đừng lo, "mẫu hậu" của NP đã nói đôi khi trong cuộc sống cần những khoảng lặng, trong bản đàn nhiều khi cũng có khoảng lặng, thấy có nhiều anh em hóa giải rồi mà, mình hóa giải chi nữa lỡ không giúp được gì còn từa lưa thêm thì sao.
  Coi như mọi việc đều tốt rồi đó chị.
  Cho nên NP lại (cái tật) từa lưa bên đó nữa... hihi...
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (20-09-2016)

 7. thaydat
  Avatar của thaydat
  Thôi đi ông ơi ông nói như vậy là vuốt đuôi lươn. Luc đó không nhãy vô. Đợi mọi chuyện đâu vào đó rồi mới lên tiếng. Có nghe NP mói chạy núp NĐBN không?
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (20-09-2016)

 9. BichNuong
  Avatar của BichNuong
  Thì cũng em không à, từa lưa quá, nay lạc chỗ này mai lạc chỗ nọ. Khỏe thì ham đi chơi xuyên bang, bệnh thì nằm nhà buồn ham 888 rồi từa lưa rồi than cái số em nó thế này thế nọ...Em k hiểu tánh ý người bên VN, nhất là nhỏ lớn nhà chỉ có em với ông cậu, không có phụ nữ nên em không biết cách nói chuyện với phụ nữ, tìm anh nào trong đây mà thọ giáo đi NP ơi.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following User Says Thank You to BichNuong For This Useful Post:

  romeo (20-09-2016)

 11. thaydat
  Avatar của thaydat
  NĐBN không chỉ NP về VN rồi có tiếp xúc với PN VN từ đó NP sẽ hiểu ý phụ nữ VN hơn. Cứ lòng vòng hoài ông thầy NP làm sao biết được.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (20-09-2016)

 13. BichNuong
  Avatar của BichNuong
  Dạ em không có vuốt đuôi lươn, em toàn chặt chém đuôi lươn và nếu rảnh còn chặt chém nhiều cái khác nữa chứ không chỉ có con lươn mà thôi. Em có thấy NP nói, nhưng mà để NP đối đầu với "mẫu hậu" cho oai chứ, cho phỉ chí nam phi chứ, còn biểu NP núp làm chi, mốt còn đưa đầu chịu báng đưa lưng đỡ đạn, đưa bờ vai ra che chở cho hồng nhan tri kỷ của NP nữa chứ. Em còn đang kiếm người để núp bóng chứ che chắn nổi cho ai hả anh thaydat.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 14. The Following User Says Thank You to BichNuong For This Useful Post:

  romeo (20-09-2016)

 15. thaydat
  Avatar của thaydat
  Trời ! Hết nói NĐBN luôn . Sao cũng nói được. Bây giờ đi gõ đâu trẻ đây .Bye
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 16. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (20-09-2016)

 17. BichNuong
  Avatar của BichNuong
  BN có sao nói vậy thôi mà anh thaydat. Nội thủng đó vá đó cũng đuối rồi anh thaydat thấy chưa? Sao mà hộ tống ông thầy NP của anh cho nổi. Mà cũng chẳng cần hộ tống gì đâu, tuổi trẻ là vậy giờ êm rồi anh thấy không? Có ai cần BN làm cái gì đâu mà mình nhảy vô nhảy ra cho té què giò, mình ở đâu ở yên đi cho các bạn trẻ người ta giao lưu với nhau.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 18. The Following User Says Thank You to BichNuong For This Useful Post:

  romeo (20-09-2016)

 19. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi BichNuong
  Thì cũng em không à, từa lưa quá, nay lạc chỗ này mai lạc chỗ nọ. Khỏe thì ham đi chơi xuyên bang, bệnh thì nằm nhà buồn ham 888 rồi từa lưa rồi than cái số em nó thế này thế nọ...Em k hiểu tánh ý người bên VN, nhất là nhỏ lớn nhà chỉ có em với ông cậu, không có phụ nữ nên em không biết cách nói chuyện với phụ nữ, tìm anh nào trong đây mà thọ giáo đi NP ơi.
  Wow... nói chuyện với phụ nữ coi vậy mà khó quá héng chị.
  Vậy là em không biết cách rồi... Chắc phải đi học một khóa ăn nói mí được. Nếu không chắc phải ê sắc quá... hic...
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 20. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (20-09-2016)

 21. BichNuong
  Avatar của BichNuong
  Em không rành tâm lý phụ nữ nên không biết cách nói chuyện với họ nên chị mới nói là cần phải thọ giáo anh nào trong nhà mình nè, chứ không phải tại cái số đâu, mà tại "từa lưa" thôi.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 22. The Following User Says Thank You to BichNuong For This Useful Post:

  romeo (20-09-2016)

Trang 26/33 ĐầuĐầu ... 16 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL