Trang 3/33 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 7 13 ... CuốiCuối
 1. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  XUÂN TÌNH CHẤN
  48 câu nhịp tư hơi bắc
  (sao trích trong tập bản đờn của NS Trọng Khanh)

  1. (–) Tồn ú liu (CỐNG) liu ú liu (-) cộng cộng líu ( XỪ )
  2. Xang líu (XỪ) xang xê (-) xàng liu (-) cộng cộng xê (XÀNG)
  3. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) xang xự xang (HÒ)
  4. Tồn tan (TỊCH) tồn hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  5. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) xang xự xang (HÒ)
  6. Tồn tan (TỊCH) tồn hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  7. Tồn (XANG) cống xàng xê (CỐNG) liu ú liu (-) cộng cộng líu (XỪ)
  8. Xang líu (XỪ) xang xê (-) xàng liu (-) cộng cộng xê (XÀNG)
  9. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) xang xự xang (HÒ)
  10. Tồn tan (TỊCH) tồn hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  11. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) hò xê xang (XỰ)
  12. Hò xang (XỰ) xang xê líu (CỐNG) xàng liu (-) cộng cộng xê (XÀNG)
  13. Tồn liu (U) xán u liu (XỀ) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  14. Tồn liu xán (U) liu xề (-) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  15. (-) Tồn (U) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  16. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  17. (-) Tồn (U) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  18. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xê xang (XỪ) xang cống líu (XÊ)
  19. (-) Tồn (XÊ) xể xê (-) xê xê xang (XÊ)
  20. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  21. (-) Hò là (XỰ) xang líu (-) xự xang (XÊ)
  22. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) xê xang (XỰ) xang xê (-)
  23. (-) Ú liu (XỀ) phạn ú (-) xán tồn (LIU)
  24. Tồn tan (TỊCH) tồn liu (-) ú liu (PHẠN) xán liu (-)
  25. (-) Là (HÒ) là hò (-) là hò xự (XANG)
  26. Hò xê (-) xang xự (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  27. (-) Hò là (XỰ) xang líu (-) xự xang (XÊ)
  28. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  29. (-) Ú liu (XỀ) phạn ú (-) xán tồn (LIU)
  30. Tồn liu xán (U) liu xề (-) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  31. (-) Tồn (LIU) xế xán (-) u liu (XÀNG)
  32. Tồn liu (-) liu xàng (-) ú liu (XÀNG) tồn xàng liu (CỘNG)
  33. Ú liu (CỘNG) tồn cộng liu (U) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  34. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  35. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  36. Hò là (XỰ) xang xê líu (CỐNG) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  37. Tồn (XÀNG) xê cống (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  38. Tồn (XÀNG) xê cống (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  39. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang líu (-) xự xang (XÊ)
  40. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  41. (-) Tồn (LIU) xế xán (-) u liu (XÀNG)
  42. Xàng liu (-) liu xàng (-) liu liu (XÀNG) tồn xàng liu (CỘNG)
  43. Ú liu (CỘNG) tồn cộng liu (U) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  44. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  45. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  46. Hò là (XỰ) xang xê líu (CỐNG) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  47. Tồn (U) xán u liu (XỀ) ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU)
  48. Tồn liu xán (U) liu xề (-) ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU).

  Phân lớp:
  Lớp 1: từ câu 1 đến câu 14
  Lớp 2: từ câu 15 đến câu 30
  Lớp 3: từ câu 31 đến câu 40
  Lớp 4: từ câu 41 đến câu 48

  Lời ca đối chiếu bản đờn

  ÔNG TÔ HIẾN THÀNH
  Soạn lời: Trọng Khanh

  1. (-) Đời nhà (Lý) có (quan) Thái úy Tô Hiến (Thành)
  2. Là (người) cương trực thanh (liêm) một tay (ông) đã giữ vững sơn (hà)
  3. Khi vua (Lý) Anh Tông còn ngự (trị) ở phía (nam) có giặc Chiêm (Thành)
  4. Thường sang quấy (nhiễu) biên thùy (-) Tô Hiến (Thành) một trận đánh (tan)
  5. Giặc Ngưu (Thống) cùng Ai Lao phối (hợp) cũng thường (sang) xâm lấn cõi (bờ)
  6. Chúng cướp (phá) hoành hành (-) Tô Hiến Thành (lại) được lệnh thân (chinh)
  7. Một trận ra (quân) đã mang về chiến (thắng) từ đó nước (ta) vui hưởng thái (bình)
  8. Khắp triều (nội) đến thôn (lân) danh tiếng (ông) lừng lẫy xa (gần)
  9. Vua Lý Anh (Tông) bất ngờ ngọa (bệnh) năm bốn mươi (tuổi) nhà vua băng (hà)
  10. Để lại di (chiếu) cho Tô Hiến Thành (-) phò thái (tử) Long Cán nối (ngôi)
  11. Vợ vua Anh (Tông) là Đỗ thái (hậu) thấy Long (Cán) còn ấu thơ trẻ (dại)
  12. Sợ ngôi (trời) về tay người (khác) bà mới (bàn) với Thái úy họ (Tô)
  13. Hãy sửa (lại) di chiếu Tiên (hoàng) cho con (trưởng) là Long Sưởng lên (ngôi)
  14. Vì việc (nầy) chỉ có bà (-) và Tô Hiến (Thành) biết được mà (thôi)
  15. (-) Nhưng (Tô) Hiến (Thành) là người cương (trực)
  16. Cả triều (đều) nể phục (-) thì có lý (đâu) lại làm điều trái (đạo)
  17. (-) Thấy (không) thể (dùng) lời lay chuyển (được)
  18. Một vị (quan) chính trực (-) Đỗ thái (hậu) liền lập kế (mưu)
  19. (-) Truyền (mang) vàng (bạc) ngọc quý trân (châu)
  20. Sang nhà Thái (úy) họ Tô (-) để đút lót (cho) phu nhân Lã (thị)
  21. (-) Bà hy (vọng) kế (ấy) chắc sẽ thành (công)
  22. Nhưng sự (việc) diễn ra (-) trái với ý (bà) mong đợi thiết (tha)
  23. (-) Số (là) bà (Lã) thị phu (nhân)
  24. Biết tánh (chồng) thanh liêm (-) nhưng nể (lời) Thái hậu phải ráng (khuyên)
  25. (-) Tô Hiến (Thành) vừa tan (chầu) vế đến tư (dinh)
  26. Lã phu (nhân) mới lựa lời nói (thật) có báu (vật) của Thái hậu tặng (ban)
  27. Tô Hiến (Thành) thản nhiên hỏi (vợ) phẩm vật (gì) hãy mở ra (xem)
  28. Bạc vàng châu (báu) đầy rương (-) nhưng quan Thái (úy) không hề đá (động)
  29. (-) Ông hỏi (rằng) Thái hậu (có) truyền bảo gì (không)
  30. Phu nhân thành (thật) tỏ bày (-) những điều (mà) Thái hậu dự (mưu)
  31. (-) Ông nổi (cơn) thịnh (nộ) quát bảo vợ (rằng)
  32. Ta là (bậc) đại thần (-) được Tiên (vương) hết lòng tin (cậy)
  33. Ta phụng chỉ (phò) ấu chúa lên (ngôi) mà lại tham (vàng) làm điều phế (lập)
  34. Để tiếng (nhơ) mai hậu (-) thì mặt mũi (nào) dám gặp lại Tiên (vương)
  35. Khó mong lay (chuyển) vị quan cương (trực) nhưng Đỗ thái (hậu) vẫn chưa tuyệt (vọng)
  36. Bà cho (lệnh) mời quan Thái (úy) vào triều (nội) để bàn việc nối (ngôi)
  37. Quyết không (làm) điều phi nghĩa (-) không phụ (lời) úy thác của Tiên (vương)
  38. Ông liền (lập) Long Cán (-) lên ngôi (trời) lấy hiệu Lý Cao (Tông)
  39. Ấu (quân) lên ngôi còn trẻ (dại) Tô Hiến Thành (phải) nhiếp chính việc triều (trung)
  40. Tiếng cương (trực) thanh liêm (-) của ông vang (lừng) khắp cả nước (Nam)
  41. (-) Trải (qua) ba triều (vua) làm Tướng quốc đại (thần)
  42. Tuổi ông (cũng) đã già (-) mấy tháng (nay) Tô Hiến Thành lâm (bệnh)
  43. Thái hậu sai (ngài) Chính Sự Tham (Tri) là Vũ Tán (Đường) ngày đêm hầu (hạ)
  44. Một hôm Thái (hậu) thăm bệnh (-) hói quan Phụ (chính) rằng nếu chẳng (may)
  45. Ngài có qua (đời) ai lo quốc (sự) Tô Hiến (Thành) không hề do (dự)
  46. Tiến cử (quan) Gián nghị Trần Trung (Tá) là một vị (quan) chính trực thanh (liêm)
  47. Chớ (không) tiến cử Vũ Tán (Đường) là người cận (kề) hầu hạ thuốc (thang)
  48. Nhưng khi (ông) đã qua đời (-) lời nói trung (thành) Thái hậu chẳng nghe (theo).


  XUÂN TÌNH CHẤN
  48 Câu (4 Lớp)
  Hòa Tấu
  (Đờn Beat)

  -----o0o----
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (22-06-2016), Mekong (02-09-2016), Nguoi Sai Gon (15-07-2016), romeo (24-05-2016), SauLucBinh (04-09-2016)

 3. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Np tìm được Link facebook của Hoangdo Nguyen chưa? Mình gởi qua email rồi đó.
  Tìm được rồi chú, NP có nói ở trên đó.
  Lúc trưa, còn trong sở làm không tìm được vì chú viết sai nickname.
  Nickname đúng là Hoangdo Nguyen mà chú đã viết sai là Hoang Do Nguyen nên tìm không ra.
  Nói chung thì ông ấy (Hoangdo Nguyen) đờn bản Lớp Dựng dây Tố Lan nghe cũng được, vì ổng copy chữ đờn bản Giang Nam do ông Ba Tu đờn trong CD 20 bản tổ.
  Văn Thiên Tường đờn dây hò tư hoặc hò nhì nghe hay hơn đờn dây Tố Lan, vì bản Văn Thiên Tường dược dùng trong cải lương từ rất lâu, trước cả bản Phụng Hoàng. Cho nên lời ca (văn) của bản Văn Thiên Tường dài (nhiều ca từ), ca với dây Tố Lan nghe không hợp.
  Dây Tố Lan chữ đờn ít, phần lớn là nhấn nhá, thích hợp với 4 bản oán lớn, lời ca (văn) ít chữ (ít ca từ), đưa hơi, luyến láy nhiều.
  Cải lương đặt văn dài nên đờn phải nhiều chữ.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (21-06-2016)

 5. BichNuong
  Avatar của BichNuong
  Rồi, anh thaydat vô bàn luận đi, để NP bỏ công ra coi rồi cho nhận xét rồi chìm xuồng luôn, rồi mốt cái ông này mò vô web rầy NP nữa, khổ nữa à.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following User Says Thank You to BichNuong For This Useful Post:

  romeo (21-06-2016)

 7. thaydat
  Avatar của thaydat
  Không đâu chính ổng nhờ anh em nhận xét mà . Ổng mà nuốc lời mình sẽ quất ổng liền á. Cái này NĐBN đừng lo.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (21-06-2016)

 9. BichNuong
  Avatar của BichNuong
  Chắc anh thaydat quen ông này? Nuốt lời hay không thì không biết miễn đừng vô rầy ông thầy NP của anh là được rồi, bị rầy hoài coi chừng ổng bỏ đi đó.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following User Says Thank You to BichNuong For This Useful Post:

  romeo (21-06-2016)

 11. thaydat
  Avatar của thaydat
  Trên dòng facebook của Hoangdo Nguyen đề nghị chứ đâu phải mình thài lai đâu. Đẫ rút kinh nghiệm người nào nhờ góp ý thì làm không thì cho qua. NP góp ý dùm anh ấy mình nghe cũng học hỏi thêm được mà.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (21-06-2016)

 13. BichNuong
  Avatar của BichNuong
  À, nghe để học hỏi thêm thì được chứ lạng quạng họ mò vô đây rầy rà khổ nữa. Rút kinh nghiệm nào khó quá bỏ qua cho nó lành héng anh thaydat.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 14. The Following User Says Thank You to BichNuong For This Useful Post:

  romeo (21-06-2016)

 15. thaydat
  Avatar của thaydat
  Mình nghe có thể cảm nhận hay hoặc không. Nhưng khó chỉ ra được cái hay và không hay ấy. Nhưng người am tường như NP thì việc này đơn giản như dang giởn.He He...
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 16. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (21-06-2016)

 17. BichNuong
  Avatar của BichNuong
  Vậy anh thaydat ráng học cho lên túi rồi am tường như ông thầy NP của anh đi, rồi cũng sẽ đạt tới mức đơn giản như đang giỡn để rủi có ai mò vô rầy rà thì anh thaydat quất hết, cho NP được bình yên vô sự ha.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 18. The Following User Says Thank You to BichNuong For This Useful Post:

  romeo (21-06-2016)

 19. thaydat
  Avatar của thaydat
  Ừ đang cố đây nhưng lực bất tòng tâm. Muốn mau cho đạt mục tiêu mà sao nó cứ trục trặc hoài.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 20. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (21-06-2016)

 21. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi BichNuong
  Vậy anh thaydat ráng học cho lên túi đi, rồi cũng sẽ đạt tới mức đơn giản như đang giỡn để rủi có ai mò vô rầy rà thì anh thaydat quất hết ha.
  Chuyên cần, miệt mài luyện tập thì cũng có thể đạt tới công lực thâm hậu hoặc thượng thừa. Nhưng phải thuộc lòng bản xưa như cháo chứ đừng như nhiều nhạc sĩ hiện nay chỉ chuyên luyện bản vọng cổ cho thật xuất sắc mà thôi, còn bài bản thì không cần thuộc lòng bản mà chỉ thuộc theo cuối câu ca, tức là chỉ thuộc chữ đờn tại các nhịp thứ 2 và thứ 4 của mỗi câu (những bản nhịp tư như bản nam bản bắc) để đờn ăn với câu ca. Vì không chú ý tới chữ đờn tại nhịp thứ 1 và thứ 3 nên mới xảy ra tình trạng đờn sai thang âm, Hò thành Liu, U thành Xừ, Xàng thành Xang v.v... và ngược lại (ngay cả ông Ba Tu còn vậy, nói chi ai. Ông Ba Tu không phải không thuộc lòng bản nhưng tại ổng muốn đờn ngược đời như vậy, chuyện nầy dài dòng, có dịp sẽ nói sau). Bởi vậy Ông Mười mới hỏi những đệ tử của Ổng: "Tụi bây biết ông nội thằng Trường Giang tên gì không?". Các đệ tử chưng hửng vì không hiểu ý Ông...
  Các nhạc sĩ xưa đờn rất chính xác thang âm, thí dụ cố nhạc sĩ Năm Vinh còn lưu lạu bản Xuân Tình trong cassette (hòa tấu với ông Vĩnh Bảo) chỗ nào Hò ra Hò, Xự ra Xự rất rõ ràng, chứ không phải như một số nhạc sĩ hiện nay, mấy chỗ Hò lại đờn Liu, chỗ Xự lại đờn U... v.v... Thiếu gì người đờn bản Nam Ai, dứt câu 1 lại đờn Liu, hoặc dứt câu 8 Phụng Hoàng (cải lương) cũng đờn Liu v.v... nhiều bản bị sai thang âm lắm.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

Trang 3/33 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 7 13 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL