Trang 32/33 ĐầuĐầu ... 22 28 29 30 31 32 33 CuốiCuối
 1. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  XUÂN TÌNH CHẤN
  48 câu nhịp tư hơi bắc
  (sao trích trong tập bản đờn của NS Trọng Khanh)

  1. (–) Tồn ú liu (CỐNG) liu ú liu (-) cộng cộng líu ( XỪ )
  2. Xang líu (XỪ) xang xê (-) xàng liu (-) cộng cộng xê (XÀNG)
  3. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) xang xự xang (HÒ)
  4. Tồn tan (TỊCH) tồn hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  5. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) xang xự xang (HÒ)
  6. Tồn tan (TỊCH) tồn hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  7. Tồn (XANG) cống xàng xê (CỐNG) liu ú liu (-) cộng cộng líu (XỪ)
  8. Xang líu (XỪ) xang xê (-) xàng liu (-) cộng cộng xê (XÀNG)
  9. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) xang xự xang (HÒ)
  10. Tồn tan (TỊCH) tồn hò (-) xê xang (HÒ) là hò xự (XANG)
  11. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang cống (XÊ) hò xê xang (XỰ)
  12. Hò xang (XỰ) xang xê líu (CỐNG) xàng liu (-) cộng cộng xê (XÀNG)
  13. Tồn liu (U) xán u liu (XỀ) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  14. Tồn liu xán (U) liu xề (-) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  15. (-) Tồn (U) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  16. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  17. (-) Tồn (U) xế xán (-) u liu (CỘNG)
  18. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xê xang (XỪ) xang cống líu (XÊ)
  19. (-) Tồn (XÊ) xể xê (-) xê xê xang (XÊ)
  20. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  21. (-) Hò là (XỰ) xang líu (-) xự xang (XÊ)
  22. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) xê xang (XỰ) xang xê (-)
  23. (-) Ú liu (XỀ) phạn ú (-) xán tồn (LIU)
  24. Tồn tan (TỊCH) tồn liu (-) ú liu (PHẠN) xán liu (-)
  25. (-) Là (HÒ) là hò (-) là hò xự (XANG)
  26. Hò xê (-) xang xự (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  27. (-) Hò là (XỰ) xang líu (-) xự xang (XÊ)
  28. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  29. (-) Ú liu (XỀ) phạn ú (-) xán tồn (LIU)
  30. Tồn liu xán (U) liu xề (-) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  31. (-) Tồn (LIU) xế xán (-) u liu (XÀNG)
  32. Tồn liu (-) liu xàng (-) ú liu (XÀNG) tồn xàng liu (CỘNG)
  33. Ú liu (CỘNG) tồn cộng liu (U) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  34. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  35. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  36. Hò là (XỰ) xang xê líu (CỐNG) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  37. Tồn (XÀNG) xê cống (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  38. Tồn (XÀNG) xê cống (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  39. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) xang líu (-) xự xang (XÊ)
  40. Tồn tan (TỊCH) tồn xê (-) ú liu (XỀ) phạn xán tồn (LIU)
  41. (-) Tồn (LIU) xế xán (-) u liu (XÀNG)
  42. Xàng liu (-) liu xàng (-) liu liu (XÀNG) tồn xàng liu (CỘNG)
  43. Ú liu (CỘNG) tồn cộng liu (U) xế xán (U) tồn u liu (CỘNG)
  44. Tồn tan (TỊCH) tồn cộng (-) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  45. Tồn (XANG) cống xê xang (XỰ) cống líu (XÊ) xang xê líu (XỰ)
  46. Hò là (XỰ) xang xê líu (CỐNG) xàng liu (-) cộng xê (XÀNG)
  47. Tồn (U) xán u liu (XỀ) ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU)
  48. Tồn liu xán (U) liu xề (-) ú liu (XỀ) cộng xán tồn (LIU).

  Phân lớp:
  Lớp 1: từ câu 1 đến câu 14
  Lớp 2: từ câu 15 đến câu 30
  Lớp 3: từ câu 31 đến câu 40
  Lớp 4: từ câu 41 đến câu 48

  Lời ca đối chiếu bản đờn

  ÔNG TÔ HIẾN THÀNH
  Soạn lời: Trọng Khanh

  1. (-) Đời nhà (Lý) có (quan) Thái úy Tô Hiến (Thành)
  2. Là (người) cương trực thanh (liêm) một tay (ông) đã giữ vững sơn (hà)
  3. Khi vua (Lý) Anh Tông còn ngự (trị) ở phía (nam) có giặc Chiêm (Thành)
  4. Thường sang quấy (nhiễu) biên thùy (-) Tô Hiến (Thành) một trận đánh (tan)
  5. Giặc Ngưu (Thống) cùng Ai Lao phối (hợp) cũng thường (sang) xâm lấn cõi (bờ)
  6. Chúng cướp (phá) hoành hành (-) Tô Hiến Thành (lại) được lệnh thân (chinh)
  7. Một trận ra (quân) đã mang về chiến (thắng) từ đó nước (ta) vui hưởng thái (bình)
  8. Khắp triều (nội) đến thôn (lân) danh tiếng (ông) lừng lẫy xa (gần)
  9. Vua Lý Anh (Tông) bất ngờ ngọa (bệnh) năm bốn mươi (tuổi) nhà vua băng (hà)
  10. Để lại di (chiếu) cho Tô Hiến Thành (-) phò thái (tử) Long Cán nối (ngôi)
  11. Vợ vua Anh (Tông) là Đỗ thái (hậu) thấy Long (Cán) còn ấu thơ trẻ (dại)
  12. Sợ ngôi (trời) về tay người (khác) bà mới (bàn) với Thái úy họ (Tô)
  13. Hãy sửa (lại) di chiếu Tiên (hoàng) cho con (trưởng) là Long Sưởng lên (ngôi)
  14. Vì việc (nầy) chỉ có bà (-) và Tô Hiến (Thành) biết được mà (thôi)
  15. (-) Nhưng (Tô) Hiến (Thành) là người cương (trực)
  16. Cả triều (đều) nể phục (-) thì có lý (đâu) lại làm điều trái (đạo)
  17. (-) Thấy (không) thể (dùng) lời lay chuyển (được)
  18. Một vị (quan) chính trực (-) Đỗ thái (hậu) liền lập kế (mưu)
  19. (-) Truyền (mang) vàng (bạc) ngọc quý trân (châu)
  20. Sang nhà Thái (úy) họ Tô (-) để đút lót (cho) phu nhân Lã (thị)
  21. (-) Bà hy (vọng) kế (ấy) chắc sẽ thành (công)
  22. Nhưng sự (việc) diễn ra (-) trái với ý (bà) mong đợi thiết (tha)
  23. (-) Số (là) bà (Lã) thị phu (nhân)
  24. Biết tánh (chồng) thanh liêm (-) nhưng nể (lời) Thái hậu phải ráng (khuyên)
  25. (-) Tô Hiến (Thành) vừa tan (chầu) vế đến tư (dinh)
  26. Lã phu (nhân) mới lựa lời nói (thật) có báu (vật) của Thái hậu tặng (ban)
  27. Tô Hiến (Thành) thản nhiên hỏi (vợ) phẩm vật (gì) hãy mở ra (xem)
  28. Bạc vàng châu (báu) đầy rương (-) nhưng quan Thái (úy) không hề đá (động)
  29. (-) Ông hỏi (rằng) Thái hậu (có) truyền bảo gì (không)
  30. Phu nhân thành (thật) tỏ bày (-) những điều (mà) Thái hậu dự (mưu)
  31. (-) Ông nổi (cơn) thịnh (nộ) quát bảo vợ (rằng)
  32. Ta là (bậc) đại thần (-) được Tiên (vương) hết lòng tin (cậy)
  33. Ta phụng chỉ (phò) ấu chúa lên (ngôi) mà lại tham (vàng) làm điều phế (lập)
  34. Để tiếng (nhơ) mai hậu (-) thì mặt mũi (nào) dám gặp lại Tiên (vương)
  35. Khó mong lay (chuyển) vị quan cương (trực) nhưng Đỗ thái (hậu) vẫn chưa tuyệt (vọng)
  36. Bà cho (lệnh) mời quan Thái (úy) vào triều (nội) để bàn việc nối (ngôi)
  37. Quyết không (làm) điều phi nghĩa (-) không phụ (lời) úy thác của Tiên (vương)
  38. Ông liền (lập) Long Cán (-) lên ngôi (trời) lấy hiệu Lý Cao (Tông)
  39. Ấu (quân) lên ngôi còn trẻ (dại) Tô Hiến Thành (phải) nhiếp chính việc triều (trung)
  40. Tiếng cương (trực) thanh liêm (-) của ông vang (lừng) khắp cả nước (Nam)
  41. (-) Trải (qua) ba triều (vua) làm Tướng quốc đại (thần)
  42. Tuổi ông (cũng) đã già (-) mấy tháng (nay) Tô Hiến Thành lâm (bệnh)
  43. Thái hậu sai (ngài) Chính Sự Tham (Tri) là Vũ Tán (Đường) ngày đêm hầu (hạ)
  44. Một hôm Thái (hậu) thăm bệnh (-) hói quan Phụ (chính) rằng nếu chẳng (may)
  45. Ngài có qua (đời) ai lo quốc (sự) Tô Hiến (Thành) không hề do (dự)
  46. Tiến cử (quan) Gián nghị Trần Trung (Tá) là một vị (quan) chính trực thanh (liêm)
  47. Chớ (không) tiến cử Vũ Tán (Đường) là người cận (kề) hầu hạ thuốc (thang)
  48. Nhưng khi (ông) đã qua đời (-) lời nói trung (thành) Thái hậu chẳng nghe (theo).


  XUÂN TÌNH CHẤN
  48 Câu (4 Lớp)
  Hòa Tấu
  (Đờn Beat)

  -----o0o----
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  DOHOANG (22-06-2016), Mekong (02-09-2016), Nguoi Sai Gon (15-07-2016), romeo (24-05-2016), SauLucBinh (04-09-2016)

 3. thaydat
  Avatar của thaydat
  Hôm trước,NP có đưa lên 2 bản đàn ca phụng cầu lớp 1 tình lỡ Sao NP không giúp cô Tuyết cắt lời để cô ấy có beat mà hát?
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (27-09-2016)

 5. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Hôm trước,NP có đưa lên 2 bản đàn ca phụng cầu lớp 1 tình lỡ Sao NP không giúp cô Tuyết cắt lời để cô ấy có beat mà hát?
  She nói có người bạn làm beat rồi.
  Nhưng anh Koala nói bản đó nhạc sĩ đàn không được, nên (NP đoán) chắc có lẽ cancelled.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (27-09-2016)

 7. thaydat
  Avatar của thaydat
  Hai ngày nay, mình có vô fb gặp cô Tuyết....Mình hỏi sao không nhờ NP giúp cắt tiếng để có beat hát cố ấy nói ngại. Cô ấy nói bạn cô ấy cắt từa lưa nên hát gặp khó.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (27-09-2016)

 9. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Thật ra lấy beat khác hát cũng được, chỉ chú ý một vài chỗ không thống nhất (về lòng bản), nhất là chỗ dứt câu 8.
  Người ca rành (như Kim Thanh chẳng hạn) thì họ lướt qua những chỗ không thống nhất lòng bản.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (27-09-2016)

 11. thaydat
  Avatar của thaydat
  Nhân đây NP nói thêm do đâu mà có sự chệch choạc như thế? Cụ thể ở nhịp mấy câu mấy?
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following User Says Thank You to thaydat For This Useful Post:

  romeo (27-09-2016)

 13. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Đại khái là bản oán nào cũng có sự chệch choạc cả. Nguyên nhân là ngày xưa hầu hết học ngón mà không học lòng bản (ngày xưa lòng bản chữ Nho, có ai biết chữ Nho đâu mà viết lòng bản mạch lạc khúc chiết, nên lòng bản chỉ truyền khẩu). Từ đó nếu sai một đời (học trò) thì truyền ra nhiều đời sai luôn, nên mới gọi là tam sao thất bổn.
  Chỉ có 6 bản bắc vì đàn ca nhiều, giao lưu nhiều, nên dễ thống nhất lòng bản hơn. Ấy vậy mà cũng vẫn còn một vài chỗ vẫn còn chệch choạc, nhưng ít, và có thể lướt qua được.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 14. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (27-09-2016)

 15. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi thaydat
  Hai ngày nay, mình có vô facebook gặp cô Tuyết Sa Mạc. Mình hỏi sao không nhờ NP giúp cắt tiếng để có beat hát, cô ấy nói ngại. Cô ấy nói bạn cô ấy cắt từa lưa nên hát gặp khó.
  Nếu đờn Phụng Cầu y như bài Tình Lỡ mà Huỳnh Khải đặt lời ca thì không khớp với tất cả các nhạc sĩ khác đờn Phụng Cầu, nhất là chỗ nhịp dứt câu 8 và nhịp dứt câu 10.
  Về thang âm (lời ca) cũng có những chỗ khác (không giống).
  Chú ý đặc biệt:
  Câu 8 của Huỳnh Khải dứt XỰ nhịp thứ 7 (dứt ngoại) và đưa hơi XANG nhịp thứ 8.
  Câu 8 của những nhạc sĩ khác dứt nhịp thứ 8 (dứt nội) chữ XỰ/LỊU.
  Câu 10 của Huỳnh Khải dứt LIU nhịp thứ 7 (dứt ngoại), đờn nhồi LIU nhịp thứ 8.
  Câu 10 của những nhạc sĩ khác dứt HÒ nhịp thứ 8 (dứt nội)
  Sau đây là bản đờn BEAT Phụng Cầu 10 câu (Lớp 1) thường dụng nhất hiện nay mà nhạc sĩ nào cũng đờn theo giống như vầy:

  PHỤNG CẦU
  Đờn Beat

  -----o0o-----

  Sẽ có bài phân tích chi tiết về thang âm bài (Phụng Cầu) của Huỳnh Khải và bài (Phụng Cầu) thường được sử dụng hiện nay của tất cả các nhạc sĩ khác.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 16. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (29-09-2016), SauLucBinh (09-10-2016)

 17. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  XUÂN TÌNH (Lớp 1 – tiếp theo)
  (từ câu 11 đến câu 14, ký âm chữ đờn kìm Ba Tu)

  11. Xế xan líu xê líu cống xê (XAN) cống hò líu cống xan xê xan hò (XỰ) xự xan cống líu xự xan hò xê xan () hò cống líu xê o xan xê xan hò (XỰ)
  12. Xán u xán u liu cồng liu (U) hò xế xan líu xàn xê líu (CỐNG) xàn cống tồn xan xự líu () tồn xự, xan cống, xê líu (XAN)
  13. Xan xan xề cộng liu xán (U) u liu xế xán u liu xán cộng liu (XỀ) xề xề xế xán u liu (PHẠN) xán u liu phạn tàn xán tàn (LIU)
  14. Líu liu tồn xế xế xế xán (U) la liu xán xề “liu cộng ú liu (XỀ)” tồn xề xán u liu xế xán (XỀ) liu phạn, ú xán, xàng (LIU).

  Nghe Ba Tu đờn minh họa
  XUÂN TÌNH
  Từ câu 11 đến câu 14
  Đờn kìm

  -----o0o----
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 18. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (09-10-2016), SauLucBinh (09-10-2016)

 19. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Chú thaydat đi họp thượng đỉnh về, có quà là 4 câu cuối (để kết thúc) Lớp 1 Xuân Tình rồi kìa!
  Nối 3 đoạn lại, sẽ có nguyên bản ký âm chữ đờn Ba Tu Xuân Tình Lớp 1 (14 câu độc tấu đờn kìm), như post dưới đây.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 20. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (09-10-2016), SauLucBinh (09-10-2016), thaydat (09-10-2016)

 21. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  XUÂN TÌNH (LỚP 1)
  (Ký âm chữ đờn kìm Ba Tu)

  1. (-) o Líu xàn xê (CỐNG) xàn cống tồn liu ủ ú líu () xàn líu cổng líu xàn cống ú líu (XỪ)
  2. Cồng liu u hò hò xan xê xan hò xan (XỰ) hò xự xan xê xan cống cống líu hò ú líu () xàng liu cộng o xàng xán u liu (CỘNG) xàng liu xán ú xán liu xàng liu xán cộng xê (XÀNG)
  3. Hò cống xan xự xan xê líu cống xê (XAN) cống hò ú líu xan xê xan hò (XỰ) xàng xan cống líu xàn cống () tồn líu cống líu xan xự líu ()
  4. Xế xan xan cống tồn ú líu cổng líu () xan xự líu “xàng xán xàng (LIU)” xàng xàng liu xan cống líu xê xan () hò xự xan xế xan líu xự xan xê líu cống xê (XAN)

  5. Ú líu xự xan hò líu xê xan cống xê (XAN) líu hò cống xê o xan xê xan hò (XỰ) xự tồn xan xế tồn ú líu () xan xê xan cống líu xê xán xề cộng xàng xán (HO)
  6. Líu xàn xể líu xàn líu xể líu () xan xự líu xan xự hò xế xan ()” xàng xệ liu xàng xệ xàng xán ú xán (LIU) hò xế xan xự xan líu hò líu cổng xê (XAN)
  7. Xế xan líu xự xan xê líu cống xê (XAN) xự xự xan líu xàn xê líu (CỐNG) xàn cống tồn líu cống xê xàn () xàng xệ liu xề xán cộng liu ()
  8. Tồn xan xê xan líu xê xan cống líu xê xan (XỰ) xan hò líu xan cống líu hò ()” xề u liu xán xàng xê (CỐNG) xàng tàn liu xán ú xán liu líu xê líu công xê (XAN)
  9. Xê xan líu xự xan xê líu cống xê (XAN) líu tồn ú líu xan xê xan hò (XỰ) hò xan xế tồn ú líu xê xan () xàn líu cổng líu xề cộng xàng (HO)
  10. Tồn liu líu líu cổng xê xàn cống ú líu () xan xự líu “xan xự xế xan ()” tàn xàng liu tồn xan xự xan xê líu () xan xự xan xê xan líu hò xự (XAN)

  11. Xế xan líu xê líu cống xê (XAN) cống hò líu cống xan xê xan hò (XỰ) xự xan cống líu xự xan hò xê xan () hò cống líu xê o xan xê xan hò (XỰ)
  12. Xán u xán u liu cồng liu (U) hò xế xan líu xàn xê líu (CỐNG) xàn cống tồn xan xự líu () tồn xự, xan cống, xê líu (XAN)
  13. Xan xan xề cộng liu xán (U) u liu xế xán u liu xán cộng liu (XỀ) xề xề xế xán u liu (PHẠN) xán u liu phạn tàn xán tàn (LIU)
  14. Líu liu tồn xế xế xế xán (U) la liu xán xề “liu cộng ú liu (XỀ)” tồn xề xán u liu xế xán (XỀ) liu phạn, ú xán, xàng (LIU).

  Nghe Ba Tu đờn minh họa
  XUÂN TÌNH
  Lớp 1 - 14 câu
  (Độc tấu đờn kìm)

  -----o0o-----
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 22. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (09-10-2016), thaydat (09-10-2016)

Trang 32/33 ĐầuĐầu ... 22 28 29 30 31 32 33 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL