Dương Thanh Ngọc (06-03-2017), MEM (26-03-2017), romeo (05-03-2017)