Lê Minh Điền (15-04-2017), MEM (02-07-2018), romeo (17-04-2017), Tống Thành Tâm (21-04-2017)