Dương Thanh Ngọc (13-06-2017), linhhueforever (13-06-2017), MEM (13-06-2017), Nguoi Sai Gon (13-06-2017)