Dương Thanh Ngọc (09-01-2018), Lê Minh Điền (06-01-2018), MEM (05-01-2018)