DOHOANG (01-03-2019), Dương Thanh Ngọc (01-03-2019)