DOHOANG (18-07-2019), Dương Thanh Ngọc (18-07-2019)