DOHOANG (26-07-2019), Dương Thanh Ngọc (26-07-2019), Giang Tiên (28-07-2019), MEM (25-07-2019)