Giang Tiên (13-10-2012), romeo (20-11-2012), Thanh Hậu (25-09-2012)