1. MEM
  Avatar của MEM
  CLB YÊU CỔ NHẠC ANH EM

  QUY CHẾ CÂU LẠC BỘ
  (Ban hành lần 2 – 02/2011)  CHƯƠNG I
  CÁC VẤN ĐỀ CHUNG


  Điều 1: Mục đích, chức năng, nhiệm vụ và định hướng của CLB
  − CLB là một tập hợp những người yêu thích nghệ thuật cải lương, cổ nhạc.
  − Tạo sân chơi để mọi người có dịp sinh hoạt giao lưu online & offline
  − Tổ chức các buổi sinh hoạt offline lành mạnh cho các thành viên
  − Cùng nhau trao đổi, tìm hiểu về nghệ thuật cải lương, cổ nhạc
  − Cùng giúp nhau rèn luyện và nâng cao các kỹ năng ca diễn
  − Cùng nhau lưu giữ và chia sẻ các tư liệu, thông tin về nghệ thuật cải lương, cổ nhạc

  Điều 2: Các nguyên tắc hoạt động
  − Các thành viên tham gia trên cơ sở tự nguyện, đồng ý với mục đích, chức năng, nhiệm vụ, định hướng cũng như các nguyên tắc hoạt động của CLB.
  − CLB Yêu Cổ Nhạc Anh Em hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi quyết định của chủ nhiệm và BCN không trái với định hướng của CLB phải đảm bảo được thực thi
  − Trong tài chính, vật chất: CLB hoạt động dựa trên nguyên tắc tự thu tự chi, thống kê thu chi lập báo cáo đầy đủ trên cơ sở rõ ràng công khai và minh bạch
  − Thông tin liên lạc: Thống nhất đầy đủ, khách quan, đảm bảo thông suốt từ trên xuống dưới trả lời đầy đủ những thắc mắc của thành viên cũng như các cá nhân quan tâm

  CHƯƠNG II
  THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ - NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN


  Điều 3: Phân loại thành viên
  CLB có hai hình thức thành viên:
  − Thành viên chính thức (có danh sách chính thức trong mục Thành viên chính thức CLB)
  − Thành viên vãng lai

  Điều 4: Điều kiện trở thành thành viên
  + Thành viên vãng lai:
  − Tất cả những người yêu thích cải lương và cổ nhạc
  − Có tài khoản trên web CailuongSo.com
  − Đăng ký tham gia offline cùng CLB và được sự đồng ý của BCN
  − Tán thành quy chế của CLB, tự nguyện gia nhập CLB

  + Thành viên chính thức:
  Ngoài các điều kiện trên còn:
  − Có thời gian tham gia sinh hoạt 1 lần /1 tháng
  − Đã tham gia ít nhất 3 lần sinh hoạt hoặc được BCN đồng ý trở thành thành viên chính thức (trừ trường hợp BCN đồng ý gia nhập sớm hơn).

  Điều 5: Thủ tục tham gia CLB
  − Đối với thành viên muốn trở thành viên vãng lai, tham gia sinh hoạt cùng CLB thì đăng ký trên web CailuongSo.com trong mục Sinh hoạt định kỳ.
  − Đối với người xin gia nhập để trở thành thành viên chính thức của CLB phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký thành viên và nộp lại cho BCN CLB hoặc gửi mail về địa chỉ clbanhem@yahoo.com. Việc kết nạp thành viên mới sẽ được xem xét tiến hành sau khi BCN CLB nhận được đơn xin gia nhập. Thành viên chính thức được khuyến khích tạo topic giới thiệu về bản thân trong mục Giới thiệu thành viên CLB để cùng giao lưu với mọi người.

  Điều 6: Nhiệm vụ của thành viên CLB
  + Thành viên vãng lai:
  − Tôn trọng, chấp hành quy chế, giữ gìn tư cách thành viên CLB.
  − Đóng phí sinh hoạt theo quy định.

  + Thành viên chính thức:
  Ngoài các yêu cầu trên, thành viên chính thức thực hiện một số nghĩa vụ sau:
  − Tham gia tích cực các công việc và hoạt động của CLB.
  − Tuyên truyền, phát triển thành viên CLB, bảo vệ danh dự và uy tín của CLB.
  − Đoàn kết, tương trợ với các thành viên trong CLB
  − Tham gia sinh hoạt CLB đều đặn và đóng góp quỹ phúc lợi hàng tháng 30.000 đồng dù có đi off hay không.
  − Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân cho CLB, và cập nhật khi có thay đổi để tiện việc trao đổi liên lạc.
  − Chấp hành các quyết định của Chủ nhiệm, BCN và sự phân công công việc của các trưởng nhóm, các cán bộ được chủ nhiệm và BCN ủy quyền

  Điều 7: Quyền hạn của thành viên
  + Thành viên vãng lai:
  − Được tham gia offline và tham gia biểu diễn giao lưu theo quy định của CLB

  + Thành viên chính thức: ngoài quyền lợi trên, thành viên chính thức còn được
  − Tham gia thảo luận, biểu quyết mọi công việc của CLB, được ứng cử, đề cử vào BCN CLB.
  − Được tham gia mọi hoạt động vui chơi, giải trí do CLB tổ chức, và được ưu tiên tham gia ca diễn trong các kỳ sinh hoạt.
  − Được CLB quan tâm và chia sẻ đến các vấn đề trong cuộc sống (sinh nhật, cưới hỏi, thăm bệnh...) và được hỗ trợ giúp đỡ về vật chất và tinh thần trong khả năng của CLB.
  − Được hưởng những quyền lợi khác do CLB quy định.
  − Đóng phí sinh hoạt ở mức thành viên (thấp hơn 20%-50%) so với các thành viên vãng lai.

  Điều 9: Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên chính thức
  Tư cách thành viên chính thức chấm dứt trong các trường hợp sau
  − CLB chấm dứt hoạt động
  − Thành viên xin ra khỏi CLB
  − Thành viên không tham gia sinh hoạt trong 3 kỳ liên tiếp (mà không thông báo cho BCN)
  − Thành viên có hành vi thô tục trong cách ứng xử, đánh nhau hay gây mất đoàn kết nội bộ, hoặc không đúng mực trong cư xử bị nhiều thành viên phản ánh và không đồng tình.
  Đối với thành viên không nằm trong BCN việc kỷ luật do chủ nhiệm ra quyết định, đối với thành viên nằm trong BCN việc kỷ luật do BCN thông qua và ra quyết định. Các thông tin về việc này sẽ công khai trên các kênh thông tin của CLB.

  CHƯƠNG III
  NGUYÊN TẮC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ


  Điều 10: Nguyên tắc tổ chức CLB
  CLB tổ chức theo nguyên tắc: tự nguyện, tự quản, tập trung dân chủ và tuân thủ pháp luật nhà nước.

  Điều 11: Đại hội thành viên CLB (hoặc Họp tổng kết năm)
  − Đại hội thành viên CLB tổ chức 1 năm một lần.
  − Đại hội thành viên CLB có nhiệm vụ:
  1. Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua và quyết định các chủ trương, chương trình hoạt động nhiệm kỳ tới.
  2. Bầu ra BCN nhiệm kỳ mới của CLB.
  3. Sửa đổi hoặc bổ sung quy chế hoạt động của CLB. Các quyết định của đại hội chỉ có giá trị khi có sự đồng ý ít nhất 1/2 tổng số thành viên tham dự đại hội. Số lượng thành viên BCN của CLB là do Đại hội quyết định.
  − Đại hội CLB đột xuất có thể được tổ chức để giải quyết các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến lợi ích của các thành viên hoặc uy tín của CLB.

  Điều 12: Ban Chủ Nhiệm (BCN)
  1. BCN CLB bao gồm: Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các trưởng nhóm/ thành viên BCN chuyên trách
  2. BCN là cơ quan trực tiếp điều hành các hoạt động của CLB

  Điều 13: Nhiệm vụ và quyền hạn của BCN
  1. Quyết định phương hướng hoạt động của CLB
  2. Thông qua cơ cấu quản lý tổ chức, quy chế quản lý nội bộ, phạm vi hoạt độngcủa CLB do chủ nhiệm đề xuất
  3. Trực tiếp điều hành và giám sát các hoạt động của CLB
  4. Bầu, miễn nhiệm chủ nhiệm
  5. Thông qua tình hình tài chính
  6. Chủ nhiệm CLB chịu trách nhiệm trước BCN

  Điều 14 : Chế độ làm việc của BCN
  1. Ban điều hành làm việc theo quy chế tập thể, họp ít nhất một lần trong một tháng trước các kỳ offline để xem xét và quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động của CLB như thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt offline…; với những vấn đề không yêu cầu thảo luận thì BCN có thể lấy ý kiến thành viên trong BCN bằng văn bản, BCN có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của CLB, việc họp bất thường do chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hoặc trên 50% thành phần BCN đề xuất
  2. Chủ nhiệm CLB, hoặc thành viên BCN do chủ nhiệm ủy quyền triệu tập và chủ trì cuộc họp của BCN
  3. Nhiệm kỳ của BCN là 2 năm

  Điều 15 : Điều kiện và thể thức họp BCN
  1. Cuộc họp BCN được tiến hành khi có mặt ít nhất ½ số thành viên BCN
  2. Thành viên BCN vắng mặt có thể ủy quyền cho thành viên khác tham dự cuộc họp nhưng không có quyền biểu quyết

  Điều 16 : Quyết định của BCN
  1. BCN thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản
  2. Quyết định của BCN được thông qua tại cuộc họp khi đươc số phiếu của ít nhất 51% các thành viên BCN dự cuộc họp chấp thuận
  3. Với các vấn đề đặc biệt quan trọng như bầu, miễn nhiệm chủ nhiệm, thành viên BCN phải được ít nhất 2/3 số phiếu của các thành viên có mặt

  Điều 17 : Biên bản họp BCN
  Biên bản họp BCN phải được hoàn thành và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của biên bản họp BCN

  Điều 18 : Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên BCN
  1. Thành viên BCN bi miễn nhiệm trong các trường hợp sau
  a. Từ chức
  b. Không có thời gian tham gia các hoạt động hoặc thực hiện các công việc được phân công
  c. Thành viên BCN bị bãi nhiệm theo quyết định của BCN
  2. Bổ sung thành viên BCN
  Khi có thành viên BCN bị miễn nhiệm tùy theo tình hình công việc hiện tại mà BCN bổ sung thành viên khác thay thế vị trí đó

  Điều 19 : Chủ nhiệm CLB
  1. Toàn bộ thành viên BCN bầu ra một người đứng đầu làm chủ nhiệm CLB.
  2. Điều kiện trở thành chủ nhiệm CLB
  a. Là thành viên CLB có năng lực tổ chức quản lý, có am hiểu về cổ nhạc, có ít nhất 3 tháng tham gia hoạt động tại CLB
  b. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình tâm huyết với các hoạt động của CLB, trung thực, liêm khiết
  c. Có thời gian để đảm đương các công việc được giao

  Điểu 20 : Trách nhiệm và quyền hạn của chủ nhiệm CLB
  1. Chủ nhiệm là người có quyền cao nhất trong các hoạt động của CLB
  2. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên của BCN
  3. Triệu tập và chủ trì cuộc họp BCN
  4. Giám sát việc thực hiện tổ chức các hoạt động của BCN
  5. Thay mặt BCN ký các quyết định của BCN
  6. Chủ nhiệm CLB là đại diện đối ngoại của CLB
  7. Chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước toàn CLB
  8. Trường hợp chủ nhiệm vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao thì phó chủ nhiệm được chủ nhiệm ủy quyền sẽ thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ nhiệm. Trường hợp không có người ủy quyền các thành viên BCN chọn một người làm quyền chủ nhiệm
  9. Nhiệm kỳ của chủ nhiệm là 2 năm

  Điều 21 : Phó chủ nhiệm
  Chủ nhiệm đề cử 2 thành viên vào vị trí phó chủ nhiệm
  1. Điều kiện trở thành phó chủ nhiệm
  a. Là thành viên CLB, có năng lực quản lý, có am hiểu về chuyên môn tại vị trí được chủ nhiệm đề cử, có ít nhất 3 tháng tham gia hoạt động tại CLB
  b. Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình tâm huyết với các hoạt động của CLB, trung thực liêm khiết
  c. Có thời gian để đảm đương các công việc được giao
  2. Quyền và nghĩa vụ của phó chủ nhiệm
  a. Có quyền quyết định và chịu trách nhiệm trong các vấn đề thuộc lĩnh vực được giao
  b. Phó chủ nhiệm chịu trách nhiêm trước chủ nhiệm CLB
  c. Thay chủ nhiệm thực hiện các công việc được ủy quyền, hoặc trở thành quyền chủ nhiệm trong trường hợp chủ nhiệm vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ
  d. Nhiệm kỳ của phó chủ nhiệm theo nhiệm kỳ của chủ nhiệm

  Điều 22 : Các trưởng nhóm/ thành viên BCN chuyên trách
  1. Các thành viên khác trong BCN được phân công phụ trách các hoạt động chuyên trách hoặc các thành viên CLB được bầu làm trưởng nhóm các nhóm hoạt động
  2. Điều kiện được phép ứng cử đề cử vào vị trí trưởng nhóm
  a. Là thành viên CLB, có năng lực tổ chức quản lý trong mảng hoạt động của nhóm, hoạt động tại CLB ít nhất 2 tháng trở lên
  b. Có nhiệt tình tâm huyết với các hoạt động của CLB
  c. Có thời gian để đảm đương các công việc được giao
  3. Trách nhiệm và quyền hạn của trưởng nhóm
  a. Tham gia vào BCN
  b. Triển khai các hoạt động của CLB theo công việc phụ trách của nhóm do mình quản lý
  c. Điều hành hoạt động của nhóm dưới sự giám sát của Chủ nhiệm và BCN
  d. Có trách nhiệm báo cáo hoạt động và chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm và BCN

  Điều 23 : Các vị trí khác
  1. Thủ quỹ
  a. Là người nắm giữ quỹ của CLB, có trách nhiệm thống kê thu chi, báo cáo tài chính
  b. Làm việc theo quy chế tài chính quy định tại chương IV
  2. Thư ký CLB
  a. Ghi chép, lưu trữ các biên bản họp, biên bản chương trình
  b. Công khai các quyết định của chủ nhiệm và BCN trên website/blog/diễn đàn CLB
  3. Quản trị website/blog/diễn đàn: Đảm bảo thông tin rõ ràng, thông suốt và an toàn

  CHƯƠNG IV
  NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ


  Điều 24: Nguyên tắc hoạt động của CLB
  − Mọi hình thức và chương trình hoạt động của CLB phải đảm bảo thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của CLB

  Điều 25: Hoạt động sinh hoạt định kỳ
  − Sinh hoạt định kỳ 1 tháng 1 lần, thường vào chủ nhật cuối cùng hàng tháng (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau). Trong buổi sinh hoạt định kỳ phải có sự tham gia của ít nhất 3 thành viên trong BCN. Nội dung sinh hoạt phải được BCN thống nhất và thông báo trước cho các thành viên.

  Điều 26: Quy định về tiết mục sinh hoạt
  + Phân loại tiết mục:
  − Trích đoạn loại A: từ 15-30 phút, có hóa trang, phục trang
  − Trích đoạn loại B: dưới 15 phút, không có hóa trang.
  − Đơn, song và tốp ca: dưới 10 phút, không có hóa trang.

  + Số lượng, thời lượng tiết mục:
  − Ca nhạc và trích đoạn, mỗi loại không chiếm quá 1/3 thời lượng chương trình.
  − Trích đoạn loại A không quá 02 tiết mục/kỳ
  − Các thành viên chính thức trung bình tham gia khoảng 8 phút, tương đương khoảng 02 tiết mục song ca, 01 tiết mục đơn ca, 01 vai diễn chính, một vai diễn phụ và một tiết mục song ca. Các thành viên vãng lai nếu có đăng ký trước sẽ tham gia tối đa 01 tiết mục đơn song ca, nếu không có đăng ký sẽ tùy thời gian mà BTC sắp xếp.
  − Các thành viên vãng lai trung bình tham gia giao lưu 01 tiết mục.
  − Các thành viên đăng ký trích đoạn loại A vui lòng đến chuẩn bị hóa trang trước khi chương trình bắt đầu.

  + Thời gian đăng ký:
  − Trích đoạn loại A: trong vòng 01 tuần sau kỳ off trước, người phụ trách đảm nhiệm trích đoạn phải thông báo tên, thành viên tham gia và thời lượng tiết mục cho kỳ off tiếp theo.
  − Các tiết mục khác: trong vòng 02 tuần sau kỳ off trước.

  + Thời gian hủy tiết mục:
  − Trích đoạn loại A: báo cho bạn diễn và BCN ít nhất 10 ngày trước kỳ off qua diễn đàn hoặc điện thoại.
  − Các tiết mục song, tốp ca: báo cho bạn diễn và BCN ít nhất 5 ngày trước kỳ off qua diễn đàn hoặc điện thoại.
  − Nếu sau ngày quy định, thành viên hủy tiết mục sẽ bị nhắc nhở và khiển trách đồng thời không được tham gia các hình thức trích đoạn, song ca ở lần offline tiếp theo.

  + Quy định khác:
  − Sau ngày 15 hàng tháng, người phụ trách biên tập sẽ sắp xếp chương trình sao cho phù hợp, cũng như tổ chức tập dợt với thầy đàn nếu điều kiện cho phép. Chỉ các tiết mục được đăng ký mới được ưu tiên biểu diễn trong kỳ sinh hoạt. Các tiết mục phát sinh sẽ do người chủ trì kỳ sinh hoạt và người dẫn chương trình linh hoạt giải quyết.
  − Trong mỗi kỳ sinh hoạt, chỉ có các thành viên đăng ký mới được tham gia biểu diễn. Trong trường hợp thành viên có dẫn bạn bè theo giao lưu và có ý định tham gia biểu diễn, vui lòng đăng ký và thông báo trước để việc tổ chức sinh hoạt được chu đáo.
  − Tất cả đều phải đóng phí sinh hoạt theo quy định.

  CHƯƠNG V
  TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ


  Điều 26: Nguồn thu tài chính của CLB
  + Quỹ phúc lợi:
  − Mỗi thành viên chính thức, hàng tháng sẽ đóng góp quỹ phúc lợi ít nhất 30.000 đồng dù có đi off hay không. Có thể đóng hàng tháng hoặc theo năm.
  + Phí sinh hoạt:
  − Mỗi kỳ sinh hoạt, BCN sẽ lo về ăn uống, địa điểm, thầy đàn với mức thu cụ thể sẽ được thống nhất theo từng kỳ sinh hoạt.
  − Mức phí cơ bản như sau:
  + Sinh hoạt tại TP.HCM: thành viên chính thức 100.000 đ, thành viên vãng lai 150.000 đ
  + Sinh hoạt tại tỉnh: thành viên chính thức - A đồng, khác - 125%A đồng
  − Đối với các thành viên có điều kiện khó khăn: BCN sẽ quyết định mức đóng góp trong khoảng 20%-75%.
  + Các khoản khác:
  − Khoản đóng góp, hỗ trợ và tài trợ từ các thành viên, các đơn vị tài trợ trong và ngoài nước.
  − Những khoản chế tài do thành viên đóng.

  Điều 27: Các khoản chi
  + Quỹ phúc lợi:
  − Trích 15.000 đ/tháng/thành viên để hỗ trợ duy trì web CailuongSo.com, nơi CLB sinh hoạt online.
  − Phần còn lại sẽ dùng cho các hoạt động chăm lo đời sống thành viên chính thức: sinh nhật, cưới hỏi, thăm bệnh, hỗ trợ thành viên khó khăn…
  − Khen thưởng các cá nhân đóng góp tích cực cho hoạt động của CLB hàng năm.
  + Phí sinh hoạt:
  − Chi cho các công tác tổ chức từng kỳ offline như địa điểm, thầy đàn, ăn uống…
  − Phần còn dư (nếu có) sẽ được sung vào Quỹ phúc lợi của CLB.

  Điều 28: Nguyên tắc tài chính
  1. Tất cả các vấn đề liên quan đến tài chính phải minh bạch, công khai. Thủ quỹ sẽ công khai thu chi hàng tháng trên website CailuongSo.com, mục Quỹ CLB YCN ANH EM.
  2. Quy trình duyệt dự chi cho chương trình của CLB do CN thông qua và ra quyết định
  3. Nếu duyệt chi tài chính vượt quá 50% quỹ của CLB phải được BCN thông qua

  Điều 29: Trách nhiệm và quyền hạn của Thủ quỹ
  1. Nắm giữ quỹ của CLB
  2. Thủ quỹ có trách nhiệm quản lý việc thu chi của CLB và chịu trách nhiệm báo cáo trước chủ nhiệm và BCN
  3. Lập bản báo cáo cụ thể rõ ràng sau mỗi kỳ sinh hoạt, công khai trên website CailuongSo.com, mục CLB YCN ANH EM
  4. Lưu giữ các hóa đơn tài liệu liên quan đến hoạt động tài chính của CLB trong vòng 3 tháng

  CHƯƠNG VI
  KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT


  Điều 30: Khen thưởng
  − Cá nhân tích cực tham gia các hoạt động và có thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ của CLB thì được đề xuất khen thưởng.
  − Một số trường hợp sau được xem xét khen thưởng:
  + Tham gia sinh hoạt đều đặn
  + Đóng góp nhiều tiết mục hay cho các kỳ biểu diễn
  + Đóng góp, tài trợ nhiều cho CLB
  + Giới thiệu nhiều thành viên tham gia CLB

  Điều 31: Một số trường hợp chế tài
  − Các nhân và tổ chức làm trái mục đích quy chế hoạt động của CLB thì tùy theo mức độ mà bị khiển trách, cảnh cáo hoặc thôi công nhận tư cách thành viên.
  − Một số trường hợp sau sẽ bị nộp phạt sung quỹ:
  + Thành viên BCN đi họp trễ: 10.000đ/10 phút trễ (không thông báo)
  + Thành viên BCN không tham gia họp: 20.000đ (không thông báo)
  + Thành viên BCN không tham gia kỳ sinh hoạt: 30.000đ (không thông báo)
  + Thành viên chính thức đăng ký mà không tham gia sinh hoạt: 20.000đ (không thông báo)

  CHƯƠNG VII
  CHẤP HÀNH QUY CHẾ CÂU LẠC BỘ


  Điều 32:
  − Thành viên CLB hiện đúng qui chế của CLB.
  − BCN có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện qui chế của CLB. Việc sửa chữa qui chế do Đại hội thành viên CLB đề nghị và quyết định.

  TM BAN CHỦ NHIỆM CLB
  Chủ nhiệm


  (Đã ký)
   

 2. The Following 29 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:

  Alex Huỳnh (22-10-2012), danhmat (26-06-2012), dư hải long (20-11-2014), Giang Tiên (26-06-2012), hanhnga (14-11-2012), HVCT (16-11-2012), Lê Minh Điền (02-03-2014), mecailuong (07-06-2013), ngocdiep1912 (24-12-2012), ngocthao0510 (07-06-2013), nguoiyeuvannghe (15-10-2012), phonglantim13 (10-02-2015)

 3. MEM
  Avatar của MEM
  Để cho dễ theo dõi, topic này sẽ được đóng, mọi thắc mắc, đóng góp về Quy chế CLB, vui lòng vào đây.

  Để down form đăng ký thành viên chính thức của CLB, bấm vào đây.

  Sau khi điền xong thông tin, vui lòng gửi về clbanhem@yahoo.com.
   

 4. The Following 10 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:

  Alex Huỳnh (22-10-2012), Giang Tiên (26-06-2012), ngocdiep1912 (24-12-2012), nguoiyeuvannghe (15-10-2012), phonglantim13 (01-05-2014), tuyết sa mạc (30-06-2015)

ANH EM CHANNEL