Giang Tiên (23-05-2012), MEM (23-05-2012), romeo (23-05-2012), Thanh Hậu (23-05-2012)