Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Chủ đề: Hậu Đình Hoa

 1. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  HẬU ĐÌNH HOA
  Sáng tác bản đờn: Trọng Khanh
  (3 lớp- 36 câu - nhịp 8 – hơi oán)

  Lớp 1.
  1.(-) (-) (-) Líu cống xê (XANG)
  xang xảng (XANG) tồn xang xế (XÊ) liu xề xán (U) xế xán xư (LIU)
  2. Liu oan (XỀ) xán u (-) xề xế xứ u xề xán xư (LIU) “lỉu oan xề xàng xừ (LIU)”
  tồn (LIU) tồn xang xế (XÊ) líu líu cống (XÊ) hò xế xang xừ (XANG)
  3. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang (XƯ-Ự) “xang xế xê xang (XƯ-Ự)”
  xự xự cống (XÊ) xế xang xư (XỀ) liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  4. Xế xang xư (XỀ) xế xang xư (LÌU) (-) tồn là (LIU)
  lỉu liu oan (XỀ) xề xề oan (LIU) tồn xang xế (XÊ) xể xang xư (XÀNG)
  5. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang xư (LỊU) “xề xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xang xư lịu (-) xế xê xang xư (XỀ) là xề oan (LIU)
  6. Liu (XỀ) xán u (-) xề ú xán (LIU) “liu xề oan (LIU)”
  tồn là (LIU) tồn xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) xế xang xư (XỀ)
  7. Xề liu ú liu (CỘNG) liu cộng xề (XÀNG) (-) tồn là (LIU)
  lỉu liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU) tồn xang xế (XÊ) hò xế xang xừ (XANG)
  8. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang (XƯ-Ự) “xế xể xê xang (XƯ-Ự)”
  xự xự cống (XÊ) xế xang xư (XỀ) liu oan (XỀ) xừ xề liau oan (LIU)
  9. Liu xề xán (U) liu xệ-oan (-) xệ xề oan (LIU) “liu oan xề xừ xề oan (LIU)”
  tồn (HÒ) xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) hò xế xang xừ (XANG)
  10. Xế xang xư (XỀ) hò xế xang xừ (XANG) (-) tồn xang xế (XÊ)
  líu xê oán (LÍU) líu líu (-) líu líu cống (XÊ) xề xể xang xư (HÒ)
  11. Liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU) (-) xán u liu oan (XỆ-OAN) “liu oan xề oan (LIU)” lỉu liu oan (XỀ) liu oan xề oan liu xán (U) u u lỉu lỉu liu oan (XỀ) liu xề oan (LIU)
  12. Liu oan (XỀ) liu xán u (-) xề xán u xề xán xư (LIU) “liu oan xề xề oan (LIU)”
  liu oan xề oan liu xán (U) ủ u liu (XỀ) liu xề xán (U) xề xán u xề xán xư (LIU)
  Lớp 2.
  13. Xế xang xư (XỀ) xế xang xư (LÌU) (-) tồn xang líu cống (XỂ)
  xế xê xang xừ (XANG) tồn xang xế (XÊ) xế xề xán (U) xề ú liu (OAN)
  14. Oan liu oan (XỀ) liu xán u (-) xề xán u liu (OAN) “liu xề oan (LIU)”
  lỉu liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU) tồn xang xế (XÊ) hò xê xang (XƯ-Ự)
  15. Xự xự tồn (XANG) xang xế xê (-) hò xế xang xừ (XANG) “xề xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xê xang xư-ự (-) xế xang xư (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  16. Liu oan (XỀ) xán u (-) xề xán u xề xán xư (LIU) “liu xề oan (LIU)”
  tồn xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) xề xang xư (HÒ) tồn hò xang xê líu cống (XỂ)
  17. Xể xế xê (XANG) xang xế xê (-) tồn hò xang xế (XỂ) “xế xê xang xừ (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xế xang xư (XỀ) lỉu liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  18. Liu xề xán (U) xề xán xư liu (-) hò xê xang xư (LỊU) “xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xang xư lịu (-) xế xang xư (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  19. Liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU) (-) hò xế xang (XƯ-Ự)
  xự xự xang (XÊ) líu cống (XÊ) xề xế xang xư (HÒ) hò xế xang xừ (XANG)
  20. Tồn xang xế (XÊ) xê xang xư-ự (-) xế xang xừ (XANG) “xề xề xề (XANG)”
  tồn (XANG) xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) xề xể xang xư (HÒ)
  21. Liu oan (XỀ) xề xử xế xang xư (HÒ) (-) xế xang xư (HÒ)
  tồn liu oan (XÀNG) xàng xề (-) tồn hò (-) hò xế xang xừ (XANG)
  22. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang (XƯ-Ự) “hò cống xê xang (XƯ-Ự)”
  tồn xang xế (XÊ) xế xể xang xư (XỀ) liu oan (XỀ) xừ xề liu oan (LIU)
  23. Liu xề xán (U) xế xán xư liu (-) xán u liu oan (XÀNG) “xừ cộng xề (XÀNG)”
  xề liu oan (XỀ) liu xề oan (LIU) xảng xang xề (LIU) tồn xang líu cống (XỂ)
  24. Tồn xang xế (XÊ) xang xư lịu (-) xế xang xư (HÒ) “liu xề oan (LIU)”
  liu oan (XỀ) xề oan liu (Ú) xế xang xư (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  Lớp 3.
  25. Liu oan (XỀ) xề xề oan (LIU) (-) xán u liu (XỆ-OAN)
  liu xề oan (LIU) lỉu liu oan (XỀ) xề oan liu (Ú) xề xán u xề xán xư (LIU)
  26. Liu oan (XÀNG) xàng xề (-) hò xế xang xừ (XANG) “xề xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xế xang xư (XỀ) lỉu liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  27. Liu oan (XỀ) xán u (-) xế xán xư (LIU) “liu xề oan (LIU)”
  tồn là (LIU) tồn xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) xế xang xư (XÀNG)
  28. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang xư (LỊU) “xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xang xư lịu (-) xang xế xê (-) xề xể xang xư (HÒ)
  29. Liu oan (XỀ) xán u (-) xề ú liu (XỆ-OAN) “liu xề oan (LIU)”
  liu oan (XỀ) xề oan liu (Ú) xề xề xán xứ (U) xề xế xán xư (LIU)
  30. Liu oan (XỀ) xề xề oan (LIU) (-) liu xế xán (U)
  xế xán xư (LIU) lỉu liu oan (XỀ) xề oan liu (Ú) xứ xề liu oan (XÀNG)
  31. Tồn (XANG) xế xê (-) tồn hò xang líu cống (XỂ) “xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xế xang xư (XỀ) lỉu liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  32. Liu xề xán (U) liu xệ-oan (-) xứ xề oan (LIU) “xề xề oan (LIU)”
  tồn là (LIU) tồn xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) xế xang xư (XỀ)
  33. Tồn là (LIU) tồn xang xế (XÊ) lỉu liu tích (XỪ) “xàng cộng liu (XỀ)”
  tồn là (LÍU) líu líu cống (XÊ) tồn xang xế (XÊ) xề xang xư (LỊU)
  34. Xự xự xang (XÊ) xang hò (-) tồn xang xế (XÊ) “hò xang xê cống (XÊ)”
  tồn là (LÍU) líu líu cống (XÊ) xang xế (XÊ) xề xang xư (LỊU)
  35. Tồn (XANG) xế xê (-) xề xảng xang (HÒ) “liu xề oan (LIU)”
  hò xế xang (XỰ) tồn xang cống (XÊ) líu cống (XÊ) xề xảng xang xư (HÒ)
  36. Liu oan (XỀ) xán u (-) xề xế xán xư (LIU) “liu xề oan (LIU)”
  xề oan liu (U) ủ u liu (XỀ) xề oan liu (U) liu xề xán u xề xán xư (LIU).

  *nguyenphuc sao lục y bản chính


  HẬU ĐÌNH HOA
  (36 câu, nhịp tám, hơi oán)
  Tình Sử Hậu Đình Hoa
  (Lê Thành Công soạn lời)

  LỚP I:

  01. (-) (-) (-) Thi nhân(a)
  (a)- thời Đường nho(ê) có Đỗ Mục(ự) cảm tác bài thơ(i)
  02. “Bạc Tần Hoài(ề)” tuyệt bút(ú)- trong lúc dừng chân(i) (i)
  “Yên lung(i) hàn thủy nguyệt lung sa(ê) dạ bạc Tần Hoài(ề) cận tửu gia(a)
  03. Thương nữ(a) bất tri(ê)- vong quốc hận(ự) (a)
  Cách giang(ê) do xướng Hậu Đình Hoa(ê)” là chuyện tình(ề) quốc phá gia vong(i)
  04. (e) (i) (mô) Ngược thời gian(i)
  Đời(ề) Văn Đế Trần Nhu(i) công nguyên(ê) năm trăm sáu mươi(a) [560]
  05. Trong chốn(a) dân gian(ê)- bà Trương Miệt Tượng(ự) (a)
  Thụ thai(ê) sanh được nữ nhi(i) thơ đào(ề) thanh tú tuệ thông(i)
  06. Má hồng(ề) kiều diễm(ú)- theo bóng thời gian(i) (i)
  Hàn vi(i) mà dung nhan(ê) ví như(ê) một đóa hải đường(ề)
  07. (ộ) (a) (mô) Trương Lệ Hoa(i)
  Tên nàng(ề) con gái kiêu sa(i) một đóa hoa(ê) lạc nhạn trầm ngư(a)
  08. Đương kim(a) thái tử(ế)- lần đầu tương ngộ(ự) (a)
  Cảm thương(ê) sắcđẹp lạ thường(ề) thái tử liền(ề) mua Trương Lệ Hoa(i)
  09. Về chốn(u) cung vàng(ề)- làm bạn ngày đêm(i) (i)
  Thời gian(i) lặng lẽ trôi(ê) tuổi thơ(ê) ngày một lớn khôn(a)
  10. (ê) (a) (mô) Tuổi mười ba(ê)
  Mà như hạt(i) châu sa(i)- khiến cho(ê)- thái tử đương kim(i)
  11. Sanh lòng(ề) đắm say(i)- tuyệt sắc giai nhân(ê) (i)
  Lan rừng(ề) vào nơi cung cấm(ú) chưa đủ tài(ề) khoe sắc đưa hương(i)
  12. Nhưng hoa chường(ề) liễu ngõ(ú)- kẻ lại người qua(i) (i)
  Cơ năng(u) nàng đã đẫy đà(ề) như nắng hạn(u) đang đợi mưa sa(i)
  LỚP II:
  13. (ê) (i) (mô) Trương Lệ Hoa(ê)
  Một(ự) nhan sắc trời ban(ê)lẳng lơ(ú) nơi ngự hoa viên(n)
  14. Gặp Trần(ề) Thúc Bảo(ú)- tính chuyện gió trăng(n) (i)
  Chợt nhìn(ề) là đã đam mê(i) con chim non(ê) quyến rủ dỗ dề(ự)
  15. Ngự hoa viên(a) ngửa nghiêng(ê)- nồng thắm hương say(a) (a)
  Thụ hưởng(ê) ái ân(ự)- lần đầu(ề) nàng đã hoài thai(i)
  16. Dâm loàn(ề) xử nữ(ú)- thái tử đương kim(i) (i)
  Bên nhau(ê) triền miên(ê)- đêm ngày(i) loạn ngự hoa viên(ê)
  17. Công nguyên(a) năm trăm(ê)- tám mươi ba(ê) (a) [583]
  Trần Nhu(ê) Tuyên Đế băng hà(ề) nghiệp cha già(ề) Thúc Bảo đăng cơ(i)
  18. Hiệu Chí Đức(ú) nguyên niên(i)- Trần Hậu chủ(ự) tửu sắc càng tăng(a)
  Vừa lên(ê) ngai vàng(ò)- thánh hoàng(ề) đã vội sắc phong(i)
  19. (ê) (i) (mô) Lệnh thái hậu(ự)
  Phong cho(ê)Thẩm thái tử phi(ê) đương kim(i) hoàng hậu cung vàng(à)
  20. Nhưng vua(ê) đắm say(ự) nàng Trương Lệ Hoa(a) (a)
  Phong nàng(à) chức hoàng quí phi(ê) chỉ dưới quyền(ề) hoàng hậu đương kim(i)
  21. (ê) (i) (mô) Tân vương(i)
  Nhớ lại lần(à) dụng tình(ề)- cùng quí phi(i)- ở sau hậu đình(à)
  22. Liền cho(a) sửa sang(ê)- tân trang vườn ngự(ự) (a)
  Xuất của kho(ê) lo việc chơi bời(ề) xây lâu đài(ề) như cảnh bồng lai(i)
  23. Mỹ tửu(ú) giai nhân(i)- thu nạp không ngừng(à) (a)
  Lệ Hoa(ê) và Khổng Quí Tần(ề) cùng vua Trần(ề) soạn vũ điệu khiêu dâm(i)
  24. Thâm cung(ê) loạn cuồng(ò)- ca hát ngày đêm(i) (i)
  Viết thành(ề) quyển Nghinh Xuân Nhạc(ự) Ngọc Thu Ca(ê) và Hậu Đình Hoa(i)
  LỚP III:
  25. (ê) (i) (mô) Lời ca(n)
  Thướt tha(i) vũ điệu khơi tình(ề) vua Trần say đắm(ú) Quí Tần và Lệ Hoa(i)
  26. Việc triều đình(à) không màng(ề)- bỏ phế triều can(a) (a)
  Nhìn(ê) dung nhan hai nàng(ề) trong màn(ề) vũ điệu Hậu Đình Hoa(i)
  27. Hoàng triều(ề) tôn thất(ú)- có Thúc Lăng Vương(i) (i)
  Ra binh(i) quyết giết hoàng huynh(ê) chiếm Lệ Hoa(ê) và cả giang san(a)
  28. Chẳng may(a) sa cơ(ê)- phải đành vong mạng(ự) (a)
  Đệ huynh(ê) tương tàn(ò)- ngoại bang(ê)- thần tốc tràn vào(ò)
  29. Mà Trần(ề) Hậu chủ(ú)- tự phụ ỷ y(n) (i)
  Nhà Tùy(ề)TấnVương DươngQuảng(ú) xua binh mã(ú) qua sông Trường Giang(i)
  30. (ê) (i) (mô) Quan trấn thủ(ú)
  Đưa thơ(i) cấp báo vua Trần(ề) Quảng Lăng mất(ú) Hoành Giang qui hàng(à)
  31. Tùy đang(a) tiến binh(ê)- đến Kiến Nghiệp kinh đô(ê) (a)
  Tràn vô(ê) như nước vỡ bờ(ề) vua dâm loàn(ề) chẳng biết liệu toan(i)
  32. Hậu chủ(ú) kinh hoàng(ê)- dẫn Trương Lệ Hoa(i) (i)
  Lẽn ra(i) ngoài ngự hoa viên(ê) chui vô(ê) miệng giếng sau đền(ề)
  33. Đại binh(i) nhà Tùy đến nơi(ê) bắt gặp kéo lên(ê) (ê)
  Tấn Vương(i) Dương Quảng đứng bên(ê) nhìn dáng hình(ề) của Trương Lệ Hoa(i)
  34. Với xiêm y(ê) mỏng manh(i)- đã nổi tánh dâm(ê) (ê)
  Phó tướng quân(i) Cao Dĩnh cản ngăn(ê) hãy giết đi(ê) để trừ hậu hoạn(ự)
  35. Một lưỡi đao(a) xiên qua(ê)- ngọc nát hương tàn(ò) (ò)
  Trần Hậu(ự) lên chiếc tù xa(ê) mất Lệ Hoa(ê) mất cả san hà(ò)
  36. Nam Trần(ề) vong quốc(ú)- do họa Hậu Đình Hoa(i) (i)
  Tình sử(ú) thâm cung loạn cuồng(ề) của Trần Hậu(ú) và Trương Lệ Hoa(i) ./.

  Sáng tác bản đờn: Trọng Khanh
  Soạn lời ca: Lê Thành Công
  Elk Grove, March 01, 05.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  MEM (30-09-2015), romeo (30-09-2015)

 3. MEM
  Avatar của MEM
  Đúng rồi. Bài này vậy nằm trong các bài OÁN hả Nguyenphuc?
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following User Says Thank You to MEM For This Useful Post:

  romeo (30-09-2015)

 5. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi MEM
  Bài này vậy nằm trong các bài OÁN hả Nguyenphuc?
  Dạ, bài này thuộc hơi oán, mà là bài dài nên thuộc bài bản lớn. Nhưng vì "bị thất truyền" nên lúc lên list, nhạc giới đã không sắp xếp nó vào loại nào trong 10 loại bài bản cổ truyền. Cho nên vẫn để nó vào loại "thập nhị thất truyền" (12 bài thất truyền).
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (01-10-2015)

 7. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  HẬU ĐÌNH HOA
  Sáng tác bản đờn: Trọng Khanh
  (3 lớp- 36 câu - nhịp 8 – hơi oán)

  Lớp 1.
  1.(-) (-) (-) Líu cống xê (XANG)
  xang xảng (XANG) tồn xang xế (XÊ) liu xề xán (U) xế xán xư (LIU)
  2. Liu oan (XỀ) xán u (-) xề xế xứ u xề xán xư (LIU) “lỉu oan xề xàng xừ (LIU)”
  tồn (LIU) tồn xang xế (XÊ) líu líu cống (XÊ) hò xế xang xừ (XANG)
  3. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang (XƯ-Ự) “xang xế xê xang (XƯ-Ự)”
  xự xự cống (XÊ) xế xang xư (XỀ) liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  4. Xế xang xư (XỀ) xế xang xư (LÌU) (-) tồn là (LIU)
  lỉu liu oan (XỀ) xề xề oan (LIU) tồn xang xế (XÊ) xể xang xư (XÀNG)
  5. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang xư (LỊU) “xề xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xang xư lịu (-) xế xê xang xư (XỀ) là xề oan (LIU)
  6. Liu (XỀ) xán u (-) xề ú xán (LIU) “liu xề oan (LIU)”
  tồn là (LIU) tồn xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) xế xang xư (XỀ)
  7. Xề liu ú liu (CỘNG) liu cộng xề (XÀNG) (-) tồn là (LIU)
  lỉu liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU) tồn xang xế (XÊ) hò xế xang xừ (XANG)
  8. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang (XƯ-Ự) “xế xể xê xang (XƯ-Ự)”
  xự xự cống (XÊ) xế xang xư (XỀ) liu oan (XỀ) xừ xề liau oan (LIU)
  9. Liu xề xán (U) liu xệ-oan (-) xệ xề oan (LIU) “liu oan xề xừ xề oan (LIU)”
  tồn (HÒ) xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) hò xế xang xừ (XANG)
  10. Xế xang xư (XỀ) hò xế xang xừ (XANG) (-) tồn xang xế (XÊ)
  líu xê oán (LÍU) líu líu (-) líu líu cống (XÊ) xề xể xang xư (HÒ)
  11. Liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU) (-) xán u liu oan (XỆ-OAN) “liu oan xề oan (LIU)” lỉu liu oan (XỀ) liu oan xề oan liu xán (U) u u lỉu lỉu liu oan (XỀ) liu xề oan (LIU)
  12. Liu oan (XỀ) liu xán u (-) xề xán u xề xán xư (LIU) “liu oan xề xề oan (LIU)”
  liu oan xề oan liu xán (U) ủ u liu (XỀ) liu xề xán (U) xề xán u xề xán xư (LIU)
  Lớp 2.
  13. Xế xang xư (XỀ) xế xang xư (LÌU) (-) tồn xang líu cống (XỂ)
  xế xê xang xừ (XANG) tồn xang xế (XÊ) xế xề xán (U) xề ú liu (OAN)
  14. Oan liu oan (XỀ) liu xán u (-) xề xán u liu (OAN) “liu xề oan (LIU)”
  lỉu liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU) tồn xang xế (XÊ) hò xê xang (XƯ-Ự)
  15. Xự xự tồn (XANG) xang xế xê (-) hò xế xang xừ (XANG) “xề xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xê xang xư-ự (-) xế xang xư (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  16. Liu oan (XỀ) xán u (-) xề xán u xề xán xư (LIU) “liu xề oan (LIU)”
  tồn xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) xề xang xư (HÒ) tồn hò xang xê líu cống (XỂ)
  17. Xể xế xê (XANG) xang xế xê (-) tồn hò xang xế (XỂ) “xế xê xang xừ (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xế xang xư (XỀ) lỉu liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  18. Liu xề xán (U) xề xán xư liu (-) hò xê xang xư (LỊU) “xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xang xư lịu (-) xế xang xư (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  19. Liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU) (-) hò xế xang (XƯ-Ự)
  xự xự xang (XÊ) líu cống (XÊ) xề xế xang xư (HÒ) hò xế xang xừ (XANG)
  20. Tồn xang xế (XÊ) xê xang xư-ự (-) xế xang xừ (XANG) “xề xề xề (XANG)”
  tồn (XANG) xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) xề xể xang xư (HÒ)
  21. Liu oan (XỀ) xề xử xế xang xư (HÒ) (-) xế xang xư (HÒ)
  tồn liu oan (XÀNG) xàng xề (-) tồn hò (-) hò xế xang xừ (XANG)
  22. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang (XƯ-Ự) “hò cống xê xang (XƯ-Ự)”
  tồn xang xế (XÊ) xế xể xang xư (XỀ) liu oan (XỀ) xừ xề liu oan (LIU)
  23. Liu xề xán (U) xế xán xư liu (-) xán u liu oan (XÀNG) “xừ cộng xề (XÀNG)”
  xề liu oan (XỀ) liu xề oan (LIU) xảng xang xề (LIU) tồn xang líu cống (XỂ)
  24. Tồn xang xế (XÊ) xang xư lịu (-) xế xang xư (HÒ) “liu xề oan (LIU)”
  liu oan (XỀ) xề oan liu (Ú) xế xang xư (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  Lớp 3.
  25. Liu oan (XỀ) xề xề oan (LIU) (-) xán u liu (XỆ-OAN)
  liu xề oan (LIU) lỉu liu oan (XỀ) xề oan liu (Ú) xề xán u xề xán xư (LIU)
  26. Liu oan (XÀNG) xàng xề (-) hò xế xang xừ (XANG) “xề xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xế xang xư (XỀ) lỉu liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  27. Liu oan (XỀ) xán u (-) xế xán xư (LIU) “liu xề oan (LIU)”
  tồn là (LIU) tồn xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) xế xang xư (XÀNG)
  28. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang xư (LỊU) “xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xang xư lịu (-) xang xế xê (-) xề xể xang xư (HÒ)
  29. Liu oan (XỀ) xán u (-) xề ú liu (XỆ-OAN) “liu xề oan (LIU)”
  liu oan (XỀ) xề oan liu (Ú) xề xề xán xứ (U) xề xế xán xư (LIU)
  30. Liu oan (XỀ) xề xề oan (LIU) (-) liu xế xán (U)
  xế xán xư (LIU) lỉu liu oan (XỀ) xề oan liu (Ú) xứ xề liu oan (XÀNG)
  31. Tồn (XANG) xế xê (-) tồn hò xang líu cống (XỂ) “xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xế xang xư (XỀ) lỉu liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  32. Liu xề xán (U) liu xệ-oan (-) xứ xề oan (LIU) “xề xề oan (LIU)”
  tồn là (LIU) tồn xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) xế xang xư (XỀ)
  33. Tồn là (LIU) tồn xang xế (XÊ) lỉu liu tích (XỪ) “xàng cộng liu (XỀ)”
  tồn là (LÍU) líu líu cống (XÊ) tồn xang xế (XÊ) xề xang xư (LỊU)
  34. Xự xự xang (XÊ) xang hò (-) tồn xang xế (XÊ) “hò xang xê cống (XÊ)”
  tồn là (LÍU) líu líu cống (XÊ) xang xế (XÊ) xề xang xư (LỊU)
  35. Tồn (XANG) xế xê (-) xề xảng xang (HÒ) “liu xề oan (LIU)”
  hò xế xang (XỰ) tồn xang cống (XÊ) líu cống (XÊ) xề xảng xang xư (HÒ)
  36. Liu oan (XỀ) xán u (-) xề xế xán xư (LIU) “liu xề oan (LIU)”
  xề oan liu (U) ủ u liu (XỀ) xề oan liu (U) liu xề xán u xề xán xư (LIU).

  *nguyenphuc sao lục y bản chính
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following User Says Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (01-10-2015)

Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
ANH EM CHANNEL