Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Chủ đề: Hậu Đình Hoa

 1. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  HẬU ĐÌNH HOA
  Sáng tác bản đờn: Trọng Khanh
  (3 lớp- 36 câu - nhịp 8 – hơi oán)

  Lớp 1.
  1.(-) (-) (-) Líu cống xê (XANG)
  xang xảng (XANG) tồn xang xế (XÊ) liu xề xán (U) xế xán xư (LIU)
  2. Liu oan (XỀ) xán u (-) xề xế xứ u xề xán xư (LIU) “lỉu oan xề xàng xừ (LIU)”
  tồn (LIU) tồn xang xế (XÊ) líu líu cống (XÊ) hò xế xang xừ (XANG)
  3. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang (XƯ-Ự) “xang xế xê xang (XƯ-Ự)”
  xự xự cống (XÊ) xế xang xư (XỀ) liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  4. Xế xang xư (XỀ) xế xang xư (LÌU) (-) tồn là (LIU)
  lỉu liu oan (XỀ) xề xề oan (LIU) tồn xang xế (XÊ) xể xang xư (XÀNG)
  5. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang xư (LỊU) “xề xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xang xư lịu (-) xế xê xang xư (XỀ) là xề oan (LIU)
  6. Liu (XỀ) xán u (-) xề ú xán (LIU) “liu xề oan (LIU)”
  tồn là (LIU) tồn xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) xế xang xư (XỀ)
  7. Xề liu ú liu (CỘNG) liu cộng xề (XÀNG) (-) tồn là (LIU)
  lỉu liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU) tồn xang xế (XÊ) hò xế xang xừ (XANG)
  8. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang (XƯ-Ự) “xế xể xê xang (XƯ-Ự)”
  xự xự cống (XÊ) xế xang xư (XỀ) liu oan (XỀ) xừ xề liau oan (LIU)
  9. Liu xề xán (U) liu xệ-oan (-) xệ xề oan (LIU) “liu oan xề xừ xề oan (LIU)”
  tồn (HÒ) xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) hò xế xang xừ (XANG)
  10. Xế xang xư (XỀ) hò xế xang xừ (XANG) (-) tồn xang xế (XÊ)
  líu xê oán (LÍU) líu líu (-) líu líu cống (XÊ) xề xể xang xư (HÒ)
  11. Liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU) (-) xán u liu oan (XỆ-OAN) “liu oan xề oan (LIU)” lỉu liu oan (XỀ) liu oan xề oan liu xán (U) u u lỉu lỉu liu oan (XỀ) liu xề oan (LIU)
  12. Liu oan (XỀ) liu xán u (-) xề xán u xề xán xư (LIU) “liu oan xề xề oan (LIU)”
  liu oan xề oan liu xán (U) ủ u liu (XỀ) liu xề xán (U) xề xán u xề xán xư (LIU)
  Lớp 2.
  13. Xế xang xư (XỀ) xế xang xư (LÌU) (-) tồn xang líu cống (XỂ)
  xế xê xang xừ (XANG) tồn xang xế (XÊ) xế xề xán (U) xề ú liu (OAN)
  14. Oan liu oan (XỀ) liu xán u (-) xề xán u liu (OAN) “liu xề oan (LIU)”
  lỉu liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU) tồn xang xế (XÊ) hò xê xang (XƯ-Ự)
  15. Xự xự tồn (XANG) xang xế xê (-) hò xế xang xừ (XANG) “xề xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xê xang xư-ự (-) xế xang xư (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  16. Liu oan (XỀ) xán u (-) xề xán u xề xán xư (LIU) “liu xề oan (LIU)”
  tồn xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) xề xang xư (HÒ) tồn hò xang xê líu cống (XỂ)
  17. Xể xế xê (XANG) xang xế xê (-) tồn hò xang xế (XỂ) “xế xê xang xừ (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xế xang xư (XỀ) lỉu liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  18. Liu xề xán (U) xề xán xư liu (-) hò xê xang xư (LỊU) “xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xang xư lịu (-) xế xang xư (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  19. Liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU) (-) hò xế xang (XƯ-Ự)
  xự xự xang (XÊ) líu cống (XÊ) xề xế xang xư (HÒ) hò xế xang xừ (XANG)
  20. Tồn xang xế (XÊ) xê xang xư-ự (-) xế xang xừ (XANG) “xề xề xề (XANG)”
  tồn (XANG) xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) xề xể xang xư (HÒ)
  21. Liu oan (XỀ) xề xử xế xang xư (HÒ) (-) xế xang xư (HÒ)
  tồn liu oan (XÀNG) xàng xề (-) tồn hò (-) hò xế xang xừ (XANG)
  22. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang (XƯ-Ự) “hò cống xê xang (XƯ-Ự)”
  tồn xang xế (XÊ) xế xể xang xư (XỀ) liu oan (XỀ) xừ xề liu oan (LIU)
  23. Liu xề xán (U) xế xán xư liu (-) xán u liu oan (XÀNG) “xừ cộng xề (XÀNG)”
  xề liu oan (XỀ) liu xề oan (LIU) xảng xang xề (LIU) tồn xang líu cống (XỂ)
  24. Tồn xang xế (XÊ) xang xư lịu (-) xế xang xư (HÒ) “liu xề oan (LIU)”
  liu oan (XỀ) xề oan liu (Ú) xế xang xư (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  Lớp 3.
  25. Liu oan (XỀ) xề xề oan (LIU) (-) xán u liu (XỆ-OAN)
  liu xề oan (LIU) lỉu liu oan (XỀ) xề oan liu (Ú) xề xán u xề xán xư (LIU)
  26. Liu oan (XÀNG) xàng xề (-) hò xế xang xừ (XANG) “xề xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xế xang xư (XỀ) lỉu liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  27. Liu oan (XỀ) xán u (-) xế xán xư (LIU) “liu xề oan (LIU)”
  tồn là (LIU) tồn xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) xế xang xư (XÀNG)
  28. Tồn (XANG) xế xê (-) hò xê xang xư (LỊU) “xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xang xư lịu (-) xang xế xê (-) xề xể xang xư (HÒ)
  29. Liu oan (XỀ) xán u (-) xề ú liu (XỆ-OAN) “liu xề oan (LIU)”
  liu oan (XỀ) xề oan liu (Ú) xề xề xán xứ (U) xề xế xán xư (LIU)
  30. Liu oan (XỀ) xề xề oan (LIU) (-) liu xế xán (U)
  xế xán xư (LIU) lỉu liu oan (XỀ) xề oan liu (Ú) xứ xề liu oan (XÀNG)
  31. Tồn (XANG) xế xê (-) tồn hò xang líu cống (XỂ) “xề xề (XANG)”
  tồn xang xế (XÊ) xế xang xư (XỀ) lỉu liu oan (XỀ) xừ xề oan (LIU)
  32. Liu xề xán (U) liu xệ-oan (-) xứ xề oan (LIU) “xề xề oan (LIU)”
  tồn là (LIU) tồn xang xế (XÊ) líu cống (XÊ) xế xang xư (XỀ)
  33. Tồn là (LIU) tồn xang xế (XÊ) lỉu liu tích (XỪ) “xàng cộng liu (XỀ)”
  tồn là (LÍU) líu líu cống (XÊ) tồn xang xế (XÊ) xề xang xư (LỊU)
  34. Xự xự xang (XÊ) xang hò (-) tồn xang xế (XÊ) “hò xang xê cống (XÊ)”
  tồn là (LÍU) líu líu cống (XÊ) xang xế (XÊ) xề xang xư (LỊU)
  35. Tồn (XANG) xế xê (-) xề xảng xang (HÒ) “liu xề oan (LIU)”
  hò xế xang (XỰ) tồn xang cống (XÊ) líu cống (XÊ) xề xảng xang xư (HÒ)
  36. Liu oan (XỀ) xán u (-) xề xế xán xư (LIU) “liu xề oan (LIU)”
  xề oan liu (U) ủ u liu (XỀ) xề oan liu (U) liu xề xán u xề xán xư (LIU).

  *nguyenphuc sao lục y bản chính


  HẬU ĐÌNH HOA
  (36 câu, nhịp tám, hơi oán)
  Tình Sử Hậu Đình Hoa
  (Lê Thành Công soạn lời)

  LỚP I:

  01. (-) (-) (-) Thi nhân(a)
  (a)- thời Đường nho(ê) có Đỗ Mục(ự) cảm tác bài thơ(i)
  02. “Bạc Tần Hoài(ề)” tuyệt bút(ú)- trong lúc dừng chân(i) (i)
  “Yên lung(i) hàn thủy nguyệt lung sa(ê) dạ bạc Tần Hoài(ề) cận tửu gia(a)
  03. Thương nữ(a) bất tri(ê)- vong quốc hận(ự) (a)
  Cách giang(ê) do xướng Hậu Đình Hoa(ê)” là chuyện tình(ề) quốc phá gia vong(i)
  04. (e) (i) (mô) Ngược thời gian(i)
  Đời(ề) Văn Đế Trần Nhu(i) công nguyên(ê) năm trăm sáu mươi(a) [560]
  05. Trong chốn(a) dân gian(ê)- bà Trương Miệt Tượng(ự) (a)
  Thụ thai(ê) sanh được nữ nhi(i) thơ đào(ề) thanh tú tuệ thông(i)
  06. Má hồng(ề) kiều diễm(ú)- theo bóng thời gian(i) (i)
  Hàn vi(i) mà dung nhan(ê) ví như(ê) một đóa hải đường(ề)
  07. (ộ) (a) (mô) Trương Lệ Hoa(i)
  Tên nàng(ề) con gái kiêu sa(i) một đóa hoa(ê) lạc nhạn trầm ngư(a)
  08. Đương kim(a) thái tử(ế)- lần đầu tương ngộ(ự) (a)
  Cảm thương(ê) sắcđẹp lạ thường(ề) thái tử liền(ề) mua Trương Lệ Hoa(i)
  09. Về chốn(u) cung vàng(ề)- làm bạn ngày đêm(i) (i)
  Thời gian(i) lặng lẽ trôi(ê) tuổi thơ(ê) ngày một lớn khôn(a)
  10. (ê) (a) (mô) Tuổi mười ba(ê)
  Mà như hạt(i) châu sa(i)- khiến cho(ê)- thái tử đương kim(i)
  11. Sanh lòng(ề) đắm say(i)- tuyệt sắc giai nhân(ê) (i)
  Lan rừng(ề) vào nơi cung cấm(ú) chưa đủ tài(ề) khoe sắc đưa hương(i)
  12. Nhưng hoa chường(ề) liễu ngõ(ú)- kẻ lại người qua(i) (i)
  Cơ năng(u) nàng đã đẫy đà(ề) như nắng hạn(u) đang đợi mưa sa(i)
  LỚP II:
  13. (ê) (i) (mô) Trương Lệ Hoa(ê)
  Một(ự) nhan sắc trời ban(ê)lẳng lơ(ú) nơi ngự hoa viên(n)
  14. Gặp Trần(ề) Thúc Bảo(ú)- tính chuyện gió trăng(n) (i)
  Chợt nhìn(ề) là đã đam mê(i) con chim non(ê) quyến rủ dỗ dề(ự)
  15. Ngự hoa viên(a) ngửa nghiêng(ê)- nồng thắm hương say(a) (a)
  Thụ hưởng(ê) ái ân(ự)- lần đầu(ề) nàng đã hoài thai(i)
  16. Dâm loàn(ề) xử nữ(ú)- thái tử đương kim(i) (i)
  Bên nhau(ê) triền miên(ê)- đêm ngày(i) loạn ngự hoa viên(ê)
  17. Công nguyên(a) năm trăm(ê)- tám mươi ba(ê) (a) [583]
  Trần Nhu(ê) Tuyên Đế băng hà(ề) nghiệp cha già(ề) Thúc Bảo đăng cơ(i)
  18. Hiệu Chí Đức(ú) nguyên niên(i)- Trần Hậu chủ(ự) tửu sắc càng tăng(a)
  Vừa lên(ê) ngai vàng(ò)- thánh hoàng(ề) đã vội sắc phong(i)
  19. (ê) (i) (mô) Lệnh thái hậu(ự)
  Phong cho(ê)Thẩm thái tử phi(ê) đương kim(i) hoàng hậu cung vàng(à)
  20. Nhưng vua(ê) đắm say(ự) nàng Trương Lệ Hoa(a) (a)
  Phong nàng(à) chức hoàng quí phi(ê) chỉ dưới quyền(ề) hoàng hậu đương kim(i)
  21. (ê) (i) (mô) Tân vương(i)
  Nhớ lại lần(à) dụng tình(ề)- cùng quí phi(i)- ở sau hậu đình(à)
  22. Liền cho(a) sửa sang(ê)- tân trang vườn ngự(ự) (a)
  Xuất của kho(ê) lo việc chơi bời(ề) xây lâu đài(ề) như cảnh bồng lai(i)
  23. Mỹ tửu(ú) giai nhân(i)- thu nạp không ngừng(à) (a)
  Lệ Hoa(ê) và Khổng Quí Tần(ề) cùng vua Trần(ề) soạn vũ điệu khiêu dâm(i)
  24. Thâm cung(ê) loạn cuồng(ò)- ca hát ngày đêm(i) (i)
  Viết thành(ề) quyển Nghinh Xuân Nhạc(ự) Ngọc Thu Ca(ê) và Hậu Đình Hoa(i)
  LỚP III:
  25. (ê) (i) (mô) Lời ca(n)
  Thướt tha(i) vũ điệu khơi tình(ề) vua Trần say đắm(ú) Quí Tần và Lệ Hoa(i)
  26. Việc triều đình(à) không màng(ề)- bỏ phế triều can(a) (a)
  Nhìn(ê) dung nhan hai nàng(ề) trong màn(ề) vũ điệu Hậu Đình Hoa(i)
  27. Hoàng triều(ề) tôn thất(ú)- có Thúc Lăng Vương(i) (i)
  Ra binh(i) quyết giết hoàng huynh(ê) chiếm Lệ Hoa(ê) và cả giang san(a)
  28. Chẳng may(a) sa cơ(ê)- phải đành vong mạng(ự) (a)
  Đệ huynh(ê) tương tàn(ò)- ngoại bang(ê)- thần tốc tràn vào(ò)
  29. Mà Trần(ề) Hậu chủ(ú)- tự phụ ỷ y(n) (i)
  Nhà Tùy(ề)TấnVương DươngQuảng(ú) xua binh mã(ú) qua sông Trường Giang(i)
  30. (ê) (i) (mô) Quan trấn thủ(ú)
  Đưa thơ(i) cấp báo vua Trần(ề) Quảng Lăng mất(ú) Hoành Giang qui hàng(à)
  31. Tùy đang(a) tiến binh(ê)- đến Kiến Nghiệp kinh đô(ê) (a)
  Tràn vô(ê) như nước vỡ bờ(ề) vua dâm loàn(ề) chẳng biết liệu toan(i)
  32. Hậu chủ(ú) kinh hoàng(ê)- dẫn Trương Lệ Hoa(i) (i)
  Lẽn ra(i) ngoài ngự hoa viên(ê) chui vô(ê) miệng giếng sau đền(ề)
  33. Đại binh(i) nhà Tùy đến nơi(ê) bắt gặp kéo lên(ê) (ê)
  Tấn Vương(i) Dương Quảng đứng bên(ê) nhìn dáng hình(ề) của Trương Lệ Hoa(i)
  34. Với xiêm y(ê) mỏng manh(i)- đã nổi tánh dâm(ê) (ê)
  Phó tướng quân(i) Cao Dĩnh cản ngăn(ê) hãy giết đi(ê) để trừ hậu hoạn(ự)
  35. Một lưỡi đao(a) xiên qua(ê)- ngọc nát hương tàn(ò) (ò)
  Trần Hậu(ự) lên chiếc tù xa(ê) mất Lệ Hoa(ê) mất cả san hà(ò)
  36. Nam Trần(ề) vong quốc(ú)- do họa Hậu Đình Hoa(i) (i)
  Tình sử(ú) thâm cung loạn cuồng(ề) của Trần Hậu(ú) và Trương Lệ Hoa(i) ./.

  Sáng tác bản đờn: Trọng Khanh
  Soạn lời ca: Lê Thành Công
  Elk Grove, March 01, 05.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 2. The Following 5 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  MEM (30-09-2015), romeo (30-09-2015)

 3. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  HẬU ĐÌNH HOA
  (36 câu, nhịp tám, hơi oán)
  Tình Sử Hậu Đình Hoa

  Lớp I:
  1. (-) (-) (-) Thi nhân (xang)
  (xang) - thời Đường nho (xê) có Đỗ Mục (xự) cảm tác bài thơ (liu)
  2. “Bạc Tần Hoài (xề) ” tuyệt bút (ú) - trong lúc dừng chân (liu) (liu)
  “Yên lung (liu) hàn thủy nguyệt lung sa (xê) dạ bạc Tần Hoài (xề) cận tửu gia (xang)
  3. Thương nữ (xang) bất tri (xê) - vong quốc hận (xự) (xang)
  Cách giang (xê) do xướng Hậu Đình Hoa (xê) ” là chuyện tình (xề) quốc phá gia vong (liu)
  4. (e) (liu) (mô) Ngược thời gian (liu)
  Đời (xề) Văn Đế Trần Nhu (liu) công nguyên (xê) năm trăm sáu mươi (xang) [560]
  5. Trong chốn (xang) dân gian (xê) - bà Trương Miệt Tượng (xự) (xang)
  Thụ thai (xê) sanh được nữ nhi (liu) thơ đào (xề) thanh tú tuệ thông (liu)
  6. Má hồng (xề) kiều diễm (ú) - theo bóng thời gian (liu) (liu)
  Hàn vi (liu) mà dung nhan (xê) ví như (xê) một đóa hải đường (xề)
  7. (cộng) (xang) (mô) Trương Lệ Hoa (liu)
  Tên nàng (xề) con gái kiêu sa (liu) một đóa hoa (xê) lạc nhạn trầm ngư (xang)
  8. Đương kim (xang) thái tử (xế) - lần đầu tương ngộ (xự) (xang)
  Cảm thương (xê) sắcđẹp lạ thường (xề) thái tử liền (xề) mua Trương Lệ Hoa (liu)
  9. Về chốn (u) cung vàng (xề) - làm bạn ngày đêm (liu) (liu)
  Thời gian (liu) lặng lẽ trôi (xê) tuổi thơ (xê) ngày một lớn khôn (xang)
  10. (xê) (xang) (mô) Tuổi mười ba (xê)
  Mà như hạt (liu) châu sa (liu) - khiến cho (xê) - thái tử đương kim (liu)
  11. Sanh lòng (xề) đắm say (liu) - tuyệt sắc giai nhân (xê) (liu)
  Lan rừng (xề) vào nơi cung cấm (ú) chưa đủ tài (xề) khoe sắc đưa hương (liu)
  12. Nhưng hoa chường (xề) liễu ngõ (ú) - kẻ lại người qua (liu) (liu)
  Cơ năng (u) nàng đã đẫy đà (xề) như nắng hạn (u) đang đợi mưa sa (liu)
  Lớp II:
  13. (xê) (liu) (mô) Trương Lệ Hoa (xê)
  Một (xự) nhan sắc trời ban (xê) lẳng lơ (ú) nơi ngự hoa viên (oan)
  14. Gặp Trần (xề) Thúc Bảo (ú) - tính chuyện gió trăng (oan) (liu)
  Chợt nhìn (xề) là đã đam mê (liu) con chim non (xê) quyến rủ dỗ dề (xự)
  15. Ngự hoa viên (xang) ngửa nghiêng (xê) - nồng thắm hương say (xang) (xang)
  Thụ hưởng (xê) ái ân (xự) - lần đầu (xề) nàng đã hoài thai (liu)
  16. Dâm loàn (xề) xử nữ (ú) - thái tử đương kim (liu) (liu)
  Bên nhau (xê) triền miên (xê) - đêm ngày (liu) loạn ngự hoa viên (xê)
  17. Công nguyên (xang) năm trăm (xê) - tám mươi ba (xê) (xang) [583]
  Trần Nhu (xê) Tuyên Đế băng hà (xề) nghiệp cha già (xề) Thúc Bảo đăng cơ (liu)
  18. Hiệu Chí Đức (ú) nguyên niên (liu) - Trần Hậu chủ (xự) tửu sắc càng tăng (xang)
  Vừa lên (xê) ngai vàng (hò) - thánh hoàng (xề) đã vội sắc phong (liu)
  19. (xê) (liu) (mô) Lệnh thái hậu (xự)
  Phong cho (xê) Thẩm thái tử phi (xê) đương kim (liu) hoàng hậu cung vàng (xàng)
  20. Nhưng vua (xê) đắm say (xự) nàng Trương Lệ Hoa (xang) (xang)
  Phong nàng (xàng) chức hoàng quí phi (xê) chỉ dưới quyền (xề) hoàng hậu đương kim (liu)
  21. (xê) (liu) (mô) Tân vương (liu)
  Nhớ lại lần (xàng) dụng tình (xề) - cùng quí phi (liu) - ở sau hậu đình (xàng)
  22. Liền cho (xang) sửa sang (xê) - tân trang vườn ngự (xự) (xang)
  Xuất của kho (xê) lo việc chơi bời (xề) xây lâu đài (xề) như cảnh bồng lai (liu)
  23. Mỹ tửu (ú) giai nhân (liu) - thu nạp không ngừng (xàng) (xang)
  Lệ Hoa (xê) và Khổng Quí Tần (xề) cùng vua Trần (xề) soạn vũ điệu khiêu dâm (liu)
  24. Thâm cung (xê) loạn cuồng (hò) - ca hát ngày đêm (liu) (liu)
  Viết thành (xề) quyển Nghinh Xuân Nhạc (xự) Ngọc Thu Ca (xê) và Hậu Đình Hoa (liu)
  Lớp III:
  25. (xê) (liu) (mô) Lời ca (oan)
  Thướt tha (liu) vũ điệu khơi tình (xề) vua Trần say đắm (ú) Quí Tần và Lệ Hoa (liu)
  26. Việc triều đình (xàng) không màng (xề) - bỏ phế triều can (xang) (xang)
  Nhìn (xê) dung nhan hai nàng (xề) trong màn (xề) vũ điệu Hậu Đình Hoa (liu)
  27. Hoàng triều (xề) tôn thất (ú) - có Thúc Lăng Vương (liu) (liu)
  Ra binh (liu) quyết giết hoàng huynh (xê) chiếm Lệ Hoa (xê) và cả giang san (xang)
  28. Chẳng may (xang) sa cơ (xê) - phải đành vong mạng (xự) (xang)
  Đệ huynh (xê) tương tàn (hò) - ngoại bang (xê) - thần tốc tràn vào (hò)
  29. Mà Trần (xề) Hậu chủ (ú) - tự phụ ỷ y (oan) (liu)
  Nhà Tùy (xề) TấnVương DươngQuảng (ú) xua binh mã (ú) qua sông Trường Giang (liu)
  30. (xê) (liu) (mô) Quan trấn thủ (ú)
  Đưa thơ (liu) cấp báo vua Trần (xề) Quảng Lăng mất (ú) Hoành Giang qui hàng (xàng)
  31. Tùy đang (xang) tiến binh (xê) - đến Kiến Nghiệp kinh đô (xê) (xang)
  Tràn vô (xê) như nước vỡ bờ (xề) vua dâm loàn (xề) chẳng biết liệu toan (liu)
  32. Hậu chủ (ú) kinh hoàng (xê) - dẫn Trương Lệ Hoa (liu) (liu)
  Lẽn ra (liu) ngoài ngự hoa viên (xê) chui vô (xê) miệng giếng sau đền (xề)
  33. Đại binh (liu) nhà Tùy đến nơi (xê) bắt gặp kéo lên (xê) (xê)
  Tấn Vương (liu) Dương Quảng đứng bên (xê) nhìn dáng hình (xề) của Trương Lệ Hoa (liu)
  34. Với xiêm y (xê) mỏng manh (liu) - đã nổi tánh dâm (xê) (xê)
  Phó tướng quân (liu) Cao Dĩnh cản ngăn (xê) hãy giết đi (xê) để trừ hậu hoạn (xự)
  35. Một lưỡi đao (xang) xiên qua (xê) - ngọc nát hương tàn (hò) (hò)
  Trần Hậu (xự) lên chiếc tù xa (xê) mất Lệ Hoa (xê) mất cả san hà (hò)
  36. Nam Trần (xề) vong quốc (ú) - do họa Hậu Đình Hoa (liu) (liu)
  Tình sử (ú) thâm cung loạn cuồng (xề) của Trần Hậu (ú) và Trương Lệ Hoa (liu) ./.

  Sáng tác bản đờn: Trọng Khanh
  Soạn lời ca: Lê Thành Công
  Elk Grove, March 01, 05.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 4. The Following 6 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  Giang Tiên (04-12-2012), MEM (30-09-2015), romeo (30-09-2015)

 5. Thanh Hậu
  Avatar của Thanh Hậu
  HẬU ĐÌNH HOA

  Nỗi Lòng Chinh Phụ
  Soạn lời : Thanh Lịch

  Lớp I.

  1. (---) (---) (---) Chiến chinh ( xang )
  Gieo ( xang )__ bao cảnh tóc tang (xê) Cho khách hồng nhan (ú) lắm nỗi truân chuyên (liu)
  2. Giữa đêm trường (xề) trống nổi (ú)__ dồn dập âm vang (liu) (--liu--)
  Lay động vầng trăng (liu) chốn kinh đô (xê) lệnh xuất chinh (xê) vừa được truyền ban (xang)
  3. Nặng mang (xang) ơn nước (xê)__ Tình riêng gác lại (xự) (--xang--)
  Xếp bút nghiên (xê) chàng quyết lên đường (xề) để dẹp tan phường (xề) lang sói xâm lăng (liu)
  4. (--xề--) (--liu-- ) (mô) Tiển chàng đi ( liu )
  Thiếp đoạn trường (xề) trong buổi chia ly (liu) dòng lệ rơi (xê) đẫm ướt bờ mi (xang)
  5. Trông theo (xang) đã khuất (xê)__ bóng ai mờ nhạt (xự) (--xang--)
  Tuôn màu mây biếc (xê) trải ngần núi xanh (liu) Thiếp trở về (xề), chiếc bóng năm canh (liu)

  6. Từ ngày (xề) xa cách (ú)__ Chàng ra chốn biên cương (liu) (---)
  Trăm nhớ, ngàn thương (liu) mãi vấn vương (xê) biếng soi gương (xê) không điểm phấn, trang hồng (xề).
  7. (--cộng-- ) (--xàng--) ( mô ) Biết nơi đâu (liu)
  Giữa đêm trăng nầy (xề) chàng gối trống, ôm yên (liu) nằm ven cát trắng (xê) hay ngủ cồn rêu xanh (xang)
  8. Người trên (xang) trướng gấm ( xê)__ có hay nơi chiến địa (xự) (--xang--)
  Kẻ xông pha (xê) mưa nắng dãi dầu ( xề ) biết khi nào ( xề ) trở lại cố hương ( liu ).
  9. Dặm xa (ú) gập ghềnh (xề)__ ngựa nản chân bon (liu) (--liu--)
  Lên cao (liu) nhìn áng mây xa (xê) mà lòng chiến sĩ ( xê ) chạnh nỗi bi thương ( xang ) .
  10. (--xề--) (--xang--) (mô) Ngày xưa ( xê )
  Đẹp tình duyên (liu) yến oanh (liu)__ mà nay (xê)__ cách biệt sâm thương (liu).
  11. Chốn khuê phòng (xề) cô đơn (liu)__ sớm hôm (xê) thiếp vò võ nương song (liu)
  Bơ phờ (xề) vừng tóc rối (ú) và hao gầy (xề) vóc ngọc đài trang (liu).
  12. Trăng thề (xề) năm cũ (ú)__ soi gối chiếc đêm thâu (liu) (---)
  Nghe ảo não (u) tiếng côn trùng (xề) ngoài hiên vắng (u) xạc xào lá Thu rơi (liu).

  Lớp II.
  13. (--xề--) (--liu--) (mô) Giữa canh sương (xê)
  Buồn trông hoa rụng (xư) tiếc tuổi xuân (xê) theo năm tháng (u) hờ hững trôi qua (oan)
  14. Chiều chiều (xề) ra đứng (ú)__ trên bến sông xưa (oan) (--liu--)
  Nơi hẹn hò (xề) ngày mới yêu nhau (liu) bơ vơ ( xê ) nỗi sầu như sông rộng (xự)
  15. Bên đèn khuya ( xang ) đan áo ( xê )__ để gởi bạn tình chung ( xang ) (---)
  Giữa tiết Đông (xê) giá lạnh (xự)__ chốn sa trường ( xề ) chàng được ấm thân ( liu ) SL.
  16. Dặm trường (xề) mây phủ (ú)__ ngựa chẳng rời yên (liu) (---)
  mấy năm (xê) dong ruổi (xê)__ dày dạn phong sương (liu) ở miền quan ải (xể).
  17. Sắt son (xang) thiếp giữ (xê)__ tròn đạo tao khang (xê) (--xang--)
  Nuôi dưỡng con thơ (xê) với mẹ già (xề) tấm thân gầy (xề) tần tảo sớm hôm (liu).
  18. Đêm nhớ (u) ngày mong (liu)__ Nhiều khi trong mộng (xự) gặp lang quân (xang)
  Cùng nhau vui cảnh (xê) tương phùng (hò)__ chợt tỉnh giấc nồng (xề) nước mắt trào tuôn (liu)
  19. (--xề--) (--liu--) ( mô ) Cô quạnh ( xư )
  Ôm đàn tranh ( xê ) dạo khúc tiêu tao ( xê ) đàn oán than (liu) bỗng lạc phím, chùng dây (xang)
  20. Canh khuya (xê) vẳng nghe tiếng nhạn (xự) gọi bạn dưới trăng (xang) (---)
  Chạnh xót xa (xang) , thân cô lẻ (xê) có khác gì (xề) nhạn lạc giữa trời sương (liu).
  21. (--xề--) (--liu--) ( mô ) Gió tạt rèm thưa (liu)
  gối chiếc lạnh lùng ( xàng ), chốn cô phòng ( xề ) ._ SL.
  giá băng ( liu ) ._ niềm hoài cảm miên man ( xang ) SL.
  22. Hướng dương (xang) lòng thiếp ( xê )__ như loài hoa trung hậu ( xự ) (--xang--) những đêm (xê) chốn biên thùy (xề) chàng có buồn (xề) nhớ thiếp hay chăng ? (liu).
  23. Chàng hẹn ước (ú) buổi trùng hoan (liu) sum họp gia đàng (xàng) (---)
  Mòn mỏi (xê) thiếp đợi chờ (xề) mà bóng chàng (xề) vẫn biền biệt, xa xăm (liu)
  24. Tháng năm (xê) úa tàn (hò)__ Xuân sắc giai nhân (liu) ( mô )
  Mấy độ hoa đào (xề) tả tơi trong gió (ú) là mấy lần (xề) hương phai, phấn lạt (lịu) .


  Lớp III.
  25. (--xề--) (--liu--) ( mô ) Chàng biết chăng (oan)
  Chim quyên (liu) ở trên rừng (xề) không nở (ú) rời xa nhau (liu).
  26. Chim yến chung tình (xàng) bên mình (xề)__ Luôn có bạn đồng tâm (xang) (---)
  Yêu nhau (xê) cho đến bạc đầu (xề) giữa lưng trời (xề) chắp cánh cùng bay (liu).
  27. Nhìn kìa ! (xề) sen, liễu (ú)__ là loại cỏ cây (liu) (---)
  Khắng khít đôi hoa (liu), cây lại liền cây (xê) sao đôi ta (xê) ngàn dặm cách xa (xang) .
  28. Kiếp sau (xang) xin hãy (xê)__ tròn duyên phu phụ ( xự ) (--xang--)
  Không gặp cảnh (xê) phân kỳ (hò)__ trăm năm (xê)__ loan phụng giao kề (hò) .
  29. Bây giờ (xề) đôi ngã (ú)__ góc biển, chân mây (oan) (--liu--)
  Thiếp nguyện cho chàng (xề) thàng công, mã đáo (ú) cho vẻ vang (ú) trang tuấn kiệt, hùng anh (liu) .
  30. (--xề--) (--liu--) ( mô ) Một ngày tươi sáng (ú)__
  tắt lửa binh đao (liu) đoàn quân trở về (xề) hát vang lên (ú) khúc ca khải hoàn (xàng) .
  31. Trên lưng (xang) tuấn mã (xê)__ Chàng nở nụ cười tươi (xê) (--xang--)
  Giữa kinh đô (xê) rộn rịp tưng bừng (xề) muôn người (xề) chào đón, hân hoan (liu) .
  32. Thiếp rưng rưng (ú) lệ mừng ( xề )__ gặp lại người xưa (liu) (---)
  Vòng tay (liu) siết chặt vòng tay (xê) tình yêu thương (xê) biết nói mấy cho vừa (xề) .
  33. Mối duyên (liu) ân ái (xê) lại bén đượm lửa hương (xê) (---)
  Đôi ta cùng nhau (liu) đối ẩm, liên ngâm (xê) chốn gia đàng (xề) sum họp, đoàn viên (liu) .
  34. Ơn trên (xê) sẽ ban (liu)__ cho tử ấm, thê phong (xê) (---)
  Phần vinh hoa (liu) thiếp cũng hưởng chung (xê) không uổng công (xê) tháng năm chờ đợi (xự) .
  35. So dây (xang) nắn phím (xê)__ dìu dặt cung đàn (hò) (---)
  Dưới bóng nguyệt (xự) tâm sự hàn huyên (xê) sống bên nhau (xê) vui cảnh thanh bình (hò).
  36. Danh chàng (xề) muôn thuở (ú)__ bia tạc, sử ghi (liu) ( liu )
  Làm rạng rỡ (ú) cho tông đường (xề) nêu cao truyền thống (ú) nòi giống Rồng Tiên (liu).SL.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 6. The Following 5 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

  Giang Tiên (04-12-2012), MEM (30-09-2015), romeo (30-09-2015)

 7. Giang Tiên
  Avatar của Giang Tiên
  Bài này lạ nữa, có audio hay thông tin gì của nó thêm không em?
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 8. The Following 2 Users Say Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:

  romeo (30-09-2015)

 9. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi Giang Tiên
  Bài này lạ nữa, có audio hay thông tin gì của nó thêm không em?
  Bản này (bản đờn) đã có từ lâu rồi. Ra đời cùng lúc với các bản Tư Mã Tương Như, Dạ Văn Quyên v.v... nhưng người ta cất giữ để làm bửu bối riêng (như trường hợp bản Nguơn Tiêu Hội Oán) nên ít ai biết.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 10. The Following 3 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  romeo (30-09-2015)

 11. Giang Tiên
  Avatar của Giang Tiên
  Vậy nguyenphuc có biết ai đã viết không? Nếu người ta muốn cất, mình công khai để tìm hiểu như vầy không biết có được phép không nhỉ?
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 12. The Following 3 Users Say Thank You to Giang Tiên For This Useful Post:

  MEM (30-09-2015), romeo (30-09-2015)

 13. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi Giang Tiên
  Vậy nguyenphuc có biết ai đã viết không? Nếu người ta muốn cất, mình công khai để tìm hiểu như vầy không biết có được phép không nhỉ?
  Thì như bài ca trên có ghi rõ đó.
  Nhạc (bản đờn) là do Trọng Khanh sáng tác.
  Bài ca thì do ông Hoài Châu tức Lê Thành Công viết lời.
  Người sáng tác bản đờn (Trọng Khanh) không giấu, chỉ những người thụ đắc giấu mà thôi. Tác giả không giấu thì tự do phổ biến.
  Cũng như bản Nguơn Tiêu Hội Oán, một số ít người cất giấu để làm của riêng, khi ông Trần Ngọc Thạch phổ biến ra thì mấy ổng la Trần Ngọc Thạch rằng: "phổ biến ra tùm lum thì còn gì quý giá nữa".
  Đại khái là muốn giữ làm bí kíp để đi đấu với người khác vậy mà.
  Để hôm nào rảnh, nguyenphuc sẽ đăng bản đờn lên đây.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 14. The Following 4 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  MEM (30-09-2015), romeo (30-09-2015)

 15. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi Giang Tiên
  Bài này lạ nữa, có audio hay thông tin gì của nó thêm không?
  Mời nghe Phan Khanh ca
  HẬU ĐÌNH HOA
  Tình Sử Hậu Đình Hoa
  Sáng tác bản đờn: Trọng Khanh
  Sáng tác lời ca: Lê Thành Công
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 16. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  MEM (30-09-2015), romeo (30-09-2015)

 17. MEM
  Avatar của MEM
  Cái bài này đăng lâu, giờ nghe tên mà vẫn thấy lạ!
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 18. The Following User Says Thank You to MEM For This Useful Post:

  romeo (30-09-2015)

 19. nguyenphuc
  Avatar của nguyenphuc
  Nguyên văn bởi MEM
  Cái bài này đăng lâu, giờ nghe tên mà vẫn thấy lạ!
  Dạ, bài này đã đăng hơn 3 năm rồi héng anh MEM.
  Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

 20. The Following 2 Users Say Thank You to nguyenphuc For This Useful Post:

  MEM (30-09-2015), romeo (30-09-2015)

Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
ANH EM CHANNEL